CAPITOLUL 7: STATUTUL STUDENŢILOR

 

 

 

PRINCIPII GENERALE

 

Articolul 1. Principiul nediscriminarii: în cadrul instituţiilor de învăţământ superior şi în cadrul desfăşurării procesului educaţional funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi studenţii. Orice discriminare directă sau indirectă faţă de student este interzisă.

 

Articolul 2. Principiul dreptului la suport si la servicii complementare în învăţământul superior dintre care menţionăm: consilierea si informarea studentului de către cadrele didactice, în afara orelor de curs, seminar sau laboratoare; consilierea în scopul orientării profesionale; consilierea psihologică şi socială.

 

Articolul 3. Principiul democraţiei şi reprezentării studenţilor: toate deciziile în cadrul instituţiilor de învăţământ superior vor fi luate cu participarea reprezentanţilor studenţilor.

(1) fiind membri ai comunităţii academice, studenţii sunt parteneri decizionali în cadrul instituţiilor de învăţământ superior. Studenţii trebuie reprezentaţi de drept atat in consiliile facultatilor cat si in senatele institutiilor de invatamant superior, in birourile acestora, in comisiile de etica, de cazari sau de calitate precum si in alte structuri cu rol consultativ sau decizional din cadrul institutiilor de invatamant superior.

(2) studentii au dreptul de a fi reprezentati la sedintele catedrelor, atunci cand se dezbat programele de invatamant.

(3) reprezentantii studentilor vor fi alesi de catre studenti, fara a putea fi impuse restrictii din partea conducerii Institutiilor de Invatamant Superior asupra studentilor eligibili pentru a fi alesi. Proportia studentilor reprezentanti in consiliile si in senatul unei Institutii de Invatamant Superior va fi de minim 25%.

(4) institutiile de invatamant superior nu au dreptul de a conditiona statutul de student reprezentant in functie de performantele academice, prezenta la cursuri, seminarii si laboratoare, etc.

(5) procesul democratic de alegere a studentilor precum si desfasurarea activitatii de reprezentare va beneficia de sprijinul logistic al conducerii universitatii sau facultatii, dupa caz.

 

Articolul 4. Principiul libertatii de exprimare: studentii au dreptul sa isi exprime liber opiniile, inclusiv in cadrul institutiei de invatamant in care studiaza. Opiniile lor nu pot fi ingradite iar studentii nu pot fi sanctionati pentru opiniile exprimate.

 

Articolul 5: Principiul transparentei si accesului la informatii: studentii au dreptul de acces liber si gratuit la informatii care privesc propriul parcurs educational si viata comunitatii academice din care fac parte,in conformitate cu prevederile legii.

 

 

DREPTURILE SI OBLIGATIILE STUDENTILOR

 

Articolul 6. Studentii au drepturi si obligatii care decurg din legislaţia în vigoare, din prezenta lege, din Carta universitară, precum şi din prevederile contractului de studii.

 

Articolul  7. Studentii au urmatoarele drepturi:

(1) sa cunoasca structura si obiectivele fiecarui curs in parte, precum si modalitatile de examinare, inainte de inceperea acestuia.

(2) sa beneficieze de proprietate intelectuala pe materialele realizate, conform legii şi cartei universitare.

(3) sa i se recunoaste perioada de studii ca vechime in munca.

(4) sa propuna analiza aspectelor pe care le considera nesatisfacatoare in activitatea universitara sau  a oricarui cadru didactic cu care lucreaza, fara a fi sanctionat pentru aceasta.

(5) sa sesizeze anonim abuzurile si neregulile precum si dreptul  de a beneficia de un organism la nivel de universitate care sa verifice si sa evalueze aceste sesizari.

(6) au dreptul la mobilitate, interna si externa, precum si dreptul de a accesa sistemul de burse.

(7) dreptul de a nu participa la mai mult de 8 ore pe zi: reprezentand cursuri, laboratoare si seminarii, cu exceptia cazurilor in care doreste in mod voluntar aceasta.

(8) dreptul la o evaluare obiectiva a activitatii sale academice.

(9) dreptul la practica gratuita in conformitate cu obiectivele programei, precum si dreptul la baza materiala: transport, masa, asigurare medicala pentru cazuri de urgenţă pentru perioada respectiva.

(10) dreptul de a-si alege cursurile optionale si facultative oferite de universitate.

(11) dreptul la cazare în limita locurilor disponibile, pentru studenţii beneficiari de granturi si conditii de studiu corespunzătoare.

(12) dreptul la asistenta medicala si psihologica gratuita, in orasul in care isi deruleaza studiile, în cabinete medicale şi psihologice sau în policlinici şi unităţi spitaliceşti, stabilite prin protocol, încheiat între Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi Ministerul Sănătăţii Publice.

(13) dreptul la transport in comun subventionat minimum 50%.

(14) dreptul la transport interurban de suprafata, subventionat minimum 50%.

(15) dreptul la condiţii de securitate in totalitatea spatiilor universitare, ori in vecinatatea acestora. Studentii sunt protejati de catre autoritatile responsabile cu ordinea publica. Protecţia se asigură împotriva persoanei sau a grupului de persoane care aduc atingere demnităţii umane şi profesionale a studentului sau care împiedică exercitarea drepturilor şi a obligaţiilor sale.

(16) dreptul la locuri de tabara, bilete de teatru, manifestatii culturale, muzee, in mod gratuit sau cu reduceri, dupa caz.

(17) posibilitatea de a alege şi a fi ales în toate structurile de conducere, analiza si evaluare ale universităţii.

(18) posibilitatea de a se asocia în structuri asociative în vederea exprimării şi protejării intereselor proprii şi de a participa la organizaţii internaţionale a căror activitate nu contravine legislaţiei din România.

(19) propunerea în mod independent sau alegerea dintre ofertele prezentate a temei tezei de licenţă, de master sau de doctorat.

(20) examinarea printr-o metodă alternativă atunci când suferă de o dizabilitate permanentă care face imposibilă prezentarea cunoştinţelor învăţate în maniera prescrisă iar metoda alternativă identificată nu limitează conţinutul sau standardele examinării.

(21) obţinerea diplomei de studii si a suplimentului de diploma, în mod gratuit atunci când şi-a îndeplinit toate obligaţiile prevăzute în programul de studiu.

(22) sunt de drept membri in comisiile de evaluare a activitatii cadrelor didactice si de elaborare a fisei curriculare.

(23)

 

Articolul 8: Studentii au urmatoarele obligatii:

(1) obligatia de a respecta regulamentele si Carta Universitara.

(2) obligatia sa respecte Institutiile de Invatamant Superior precum si standardele de calitate impuse de catre acestea.

(3) obligatia sa mentina baza materiala folosita, in buna stare de functionare.

(4) obligatia sa respecte legile, corpul profesoral, personalul auxiliar  indiferent de sex, rasa, nationalitate, etnie, orientare sexula sau culoare politica.

(5) obligatia de a participa la proceselor electorale privind reprezentantii studentilor in organismele reprezentative ale Universitatii.

(6) obligatia de a participa la proceselor electorale privind alegerea rectorului sau a decanului.

(7) obligatia de a semnala orice nereguli in procesul de invatamant  si in cadrul activitatilor conexe.

(8) obligatia de a utiliza in mod corespunzator, conform destinatiei  stabilite, toate facilitatile si subventiile primite

(9) obligatia de a respecta curatenia, linistea si ordinea in spatiul universitar.

 

 

DREPTURIILE SI OBLIGATIILE STUDENTILOR  REPREZENTANTI

 

Articolul 9: Studentul reprezentant este delegatul studentilor, ales prin metode democratice, membru sau nu al unei organizatii studentesti, care reprezinta interesele studentilor in organismele de la nivel de facultate, universitate sau la nivelul organismelor nationale recunoscute de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului sau de alte institutii ale statutului.

 

Articolul 10. Studentii reprezentanti au urmatoarele drepturi:

(1) beneficiaza de toate drepturile prevazute la articolul 7 al prezentei legi.

(2) dreptul de acces la toate activitatile desfasurate de catre organismele in cadrul careia este membru.

(3) dreptul de a avea acces la toate informatiile ce vizeaza activitatea organismului in care este membru.

(4) dreptul de a utiliza baza materiala a universitatii pentru a duce la indeplinire obligatiile ce revin din calitatea sa de student reprezentant.

(5) dreptul de a face publice deciziile proprii sau ale organismelor din care face parte, in calitate de reprezentant al studentilor.

(6) dreptul de a nu-i fi afectata activitatea academica de asumarea responsabilitatilor presupuse de calitatea de student reprezentativ.

(7) dreptul de a recupera laboratoare sau seminarii gratuit daca s-au suprapus peste activitati impuse de calitatea de student reprezentant.

(8) dreptul de a recupera examenele, daca acestea s-au suprapus peste activitati impuse de calitatea de student reprezentant

(9) dreptul de a beneficia de decont pentru transport, masa si cazare in cazul exercitarii obligatiilor presupuse de calitatea de student reprezentant in alta localitate decat cea de resedinta.

(10) dreptul de a i se deconta de catre facultate sau universitate, dupa caz, costurile presupuse de schimburile de experienţă, traininguri, conferinte, seminarii, dezbateri sau alte forme specifice de perfectionare, relevante pentru activitatea de reprezentare.

(11) dreptul de a-si suspenda pe durata activitatii de reprezentare si a-si relua studiile la incheierea acesteia.

(12) dreptul de a nu fi impiedicat sa candideze ca student reprezentant de alte criterii de eligibilitate in afara celor din prezenta lege.

(13) organizatiile studentesti au dreptul de a beneficia, dupa caz, de un sediu in incinta universitatii sau a facultatii, pentru desfasurarea activitatilor de reprezentare.

 

Articolul 11. Studentii reprezentanti au urmatoarele obligatii:

(1) obligatia de a respecta obligatiile prevazute la articolul 8 privind obligatiile studentilor.

(2) obligatia de a respecta prevederile Cartei Universitare si a regulamentelor institutiei de invatamant superior din care face parte, si care se refera la activitatea de reprezentare.

(2) obligatia de a reprezenta interesele studentilor fara a fi influentat de alti factori interni sau externi.

(3) obligatia de a nu ocupa functii de conducere intr-un partid politic, organizatie politica de tineret sau studenteasca pe durata activitatii de reprezentare.

(4) obligatia de a reprezenta interesele tuturor studentilor indiferent de nationaliate, sex, religie, convingeri politice sau orientare sexuala.

(5) obligatia de a informa studentii reprezentati cu privire la activitatile si deciziile luate in organismele in care face parte in calitate de student reprezentant.

(6) obligatia de a participa la toate activitatile care decurg din calitatea de student reprezentant.

 

Articolul 12. Studentul reprezentant care nu isi indeplineste atributiile stabilite prin natura apartenentei la structura in care a fost ales, poate fi suspendat din calitatea sa de Student reprezentant cu votul a cel putin jumatate plus unu din numarul studentilor care l-au ales.

 

Articolul 13. Recomandam ca durata oricarui mandat de reprezentare sa fie de 1 an, cu posibilitatea ca un reprezentant să recandideze, urmând procedura în aceeaşi manieră cu studenţii care se află la prima candidatură.

 

Articolul 14. Institutiile de invatamant superior vor oferi sprijin logistic organizaţiilor studenţeşti legal constituite, dupa caz, la nivel de universitate sau facultate, pentru organizarea alegerilor. Unde aceste organizatii nu exista ele vor sprijini demersurile studentilor implicati in organizarea procesului electiv.

 

Articolul 15. Studentii au drepturi sa infiinţeze, în instituţiile de învăţământ superior, de stat sau private, ateliere, cluburi, cercuri, cenacluri, formaţii artistice şi sportive, publicaţii, organizatii, conform legii;

 

Articolul 16. Organizatiile studentesti sunt, de drept, reprezentanti legitimi ai intereselor studentilor, la nivel local, din acea comunitate academica. In consecinta, in derularea activitatii lor, beneficiaza de toate drepturile si obligatiile studentilor reprezentanti in conformitate cu prevederile propriului statut.

 

Articolul 17. Federatiile nationale studentesti, legal constituite, sunt organismele care exprima interesele studentilor din institutiile de invatamant superior, in raport cu institutiile statutului.

(1) In derularea activitatii lor, ele beneficiaza de toate drepturile si obligatiile studentilor reprezentanti, in conformitate cu prevederile propriului statut.

(2) federatiile nationale studentesti, legal constituite, au in atributiile lor urmatoarele:

a) fac propuneri şi emit opinii cu privire la problemele din învăţământul superior, cercetarea ştiinţifică şi creaţia artistică universitară;

b) exprimă opinii cu privire la fondurile publice alocate învăţământului superior şi cercetării ştiinţifice universitare;

c) se pronunţă în legătură cu proiectele de acte normative privind domeniile de specializare, calificările oferite de către universităţi, asigurarea calităţii în învăţământul superior;

d) exercită alte atribuţii stabilite prin statutul propriu.

(3) Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului va colabora în dezvoltarea învăţământului superior cu federatiile nationale studentesti, legal constituite, si se va consulta permanent cu acestea.