Lege

 privind

 Statutul Personalului Didactic

- PROIECT -


STRUCTURA LEGII

 

DISPOZIŢII GENERALE

Capitolul I – Domeniul de reglementare      

Capitolul II – Domeniul de aplicare

Capitolul III – Drepturile personalului didactic

Capitolul IV – Obligaţiile personalului didactic

Capitolul V -   Incompatibilităţi  cu calitatea de personal didactic

 

Partea I: ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

 

TITLUL I: PERSONALUL DIDACTIC 

Capitolul I  –  Personalul didactic şi funcţiile didactice din învăţământul preuniversitar

Secţiunea I – Clasificarea funcţiilor didactice

Secţiunea II – Condiţiile pentru ocuparea funcţiilor didactice      

Capitolul II  – Managementul funcţiei didactice

Secţiunea I - Evidenţa funcţiei didactice

Secţiunea II – Normarea funcţiilor didactice

Secţiunea III – Ocuparea funcţiilor didactice

Secţiunea IV – Angajarea/încetarea angajării în/din funcţiile didactice

Capitolul III – Dezvoltarea carierei ştiinţifice, didactice şi manageriale a personalului didactic

Capitolul IV  –  Salarizarea şi evaluarea personalului didactic

 

TITLUL II: DISTINCŢII ŞI PREMII    

   

TITLUL III: RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ ŞI MATERIALĂ A PERSONALULUI DIDACTIC    

Capitolul I -  Tipuri de sancţiuni        

Capitolul II – Sesizarea săvârşirii abaterii   

Capitolul III – Procedura de cercetare a abaterii   

Capitolul IV – Aplicarea sancţiunii    

Capitolul V – Contestarea sancţiunii 

Capitolul VI – Radierea sancţiunii     

 

Partea II: ÎNVĂŢĂMÂNTUL UNIVERSITAR

 

TITLUL I: ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE. PERSONALUL DIDACTIC  

CAPITOLUL I - Personalul comunităţii universitare. Funcţiile didactice. Condiţii cadru de ocupare a funcţiilor didactice

Secţiunea 1: Personalul comunităţii universitare

Secţiunea 2: Funcţiile didactice

Secţiunea 3: Condiţii cadru de ocupare a funcţiilor didactice

 

 

CAPITOLUL II - Conducerea instituţiilor de învăţământ superior

CAPITOLUL III - Perfecţionarea pregătirii personalului didactic şi didactic auxiliar

CAPITOLUL IV - Norma didactică şi condiţiile de salarizare a personalului didactic

Secţiunea I - Norma didactică şi de cercetare ştiinţifică

Secţiunea II - Condiţiile de salarizare ale personalului didactic

 

TITLUL II :    DISTINCŢII ŞI PREMII 

 

TITLUL III: RASPUNDEREA DISCIPLINARĂ SI MATERIALĂ A PERSONALULUI DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR, A PERSONALULUI DE CONDUCERE, DE MONITORIZARE ŞI

                          CONTROL   

      

DISPOZIŢII FINALE ŞI   TRANZITORII         


 

DISPOZIŢII GENERALE

 
 

 

 

 

 


CAPITOLUL I – Domeniul de reglementare

 

Art. 1.(1) Prezenta lege reglementează cadrul general al raporturilor juridice dintre personalul didactic, didactic auxiliar şi de cercetare cu autorităţile şi instituţiile publice din sistemul de educaţie, denumite în continuare raporturi de muncă şi serviciu.

(2) Scopul prezentei legi îl constituie asigurarea, în conformitate cu dispoziţiile legale, a unui personal didactic, didactic auxiliar şi de cercetare, cu o pregătire ştiinţifică şi didactică compatibilă cu exigenţele spaţiului european al educaţiei.

 

Art. 2. – Prezentul statut reglementează :

a) funcţiile, competenţele, responsabilităţile specifice personalului didactic şi didactic auxiliar;

b) condiţiile şi modalităţile de ocupare şi eliberare a posturilor sau funcţiilor didactice de predare, didactic auxiliare, de conducere, de monitorizare şi evaluare;

c) sistemul de perfecţionare a personalului didactic şi de evaluare a evoluţiei în cariera ştiinţifică, didactică şi managerială;

d) criteriile de normare;

e) drepturile şi obligaţiile  personalului didactic de predare, didactic auxiliar, de conducere, de monitorizare şi evaluare;

f) criteriile de acordare a distincţiilor şi premiilor;

g) modalităţile de constatare, procedura de cercetare a abaterilor disciplinare şi aplicarea sancţiunilor.

 

Art. 3. – Principiile şi valorile exercitării funcţiei didactice sunt:

a) legalitate, imparţialitate şi obiectivitate;

b) transparenţă;

c) eficienţă şi eficacitate în societatea cunoaşterii;

d) responsabilitate, în conformitate cu prevederile legale;

e) educaţia pe durata întregii vieţi;

f) abordarea procesului educaţional din perspectiva paradigmei educaţionale privind „centrarea pe elev sau student”;

 

CAPITOLUL II – Domeniul de aplicare

 

Art. 4. – Prevederile prezentului statut se aplică personalului din învăţământ.

 

Art. 5. – (1) Personal didactic, în temeiul prezentei, legi cuprinde acele persoane care îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege, au capacitate deplină de exerciţiu, au o conduită morală conformă deontologiei,  sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei didactice şi ocupă o funcţie didactică potrivit legii.

(2) Funcţia didactică reprezintă ansamblul competenţelor şi responsabilităţilor, stabilite în temeiul legii, în scopul organizării şi desfăşurării procesului de învăţământ şi de educaţie.

Art. 6. – Activităţile pe care le desfăşoară personalul didactic sunt:

a) activităţi didactice de educaţie, de predare-învăţare, de instruire practică şi de evaluare, conform actelor normative privitoare la aplicarea curriculumului;

b) activităţi de cercetare;

c) activităţi metodico-ştiinţifice şi activităţi de educaţie, complementare procesului de învăţământ;

d) activităţi privind organizarea examenelor şi concursurilor;

e) activităţi extraşcolare şi extracurriculare;

f) activităţi de documentare, informare;

g) activităţi de evaluare şi consiliere;

g) alte activităţi specifice, în condiţiile legii.

 

CAPITOLUL III – Drepturile personalului didactic

 

Art. 7. – (1) Personalul didactic de la toate nivelurile învăţământului are drepturi şi obligaţii care decurg din legislaţia în vigoare, din prezentul statut, din Carta universitară, precum şi din prevederile contractului colectiv de muncă.

(2) Dreptul la opinie al personalului didactic este garantat.

(3) Personalul didactic are dreptul de a fi informat cu privire la deciziile care se iau în aplicarea prezentului statut şi care îl vizează în mod direct.

 

Art. 8. – (1) Personalul didactic este încurajat să participe la viaţa socială şi publică, în beneficiul propriu, să promoveze interesele învăţământului şi să sensibilizeze societatea românească pentru susţinerea proiectelor şi programelor de dezvoltare a şcolii.

(2) Personalul didactic poate să facă parte din asociaţii profesionale şi culturale, naţionale şi internaţionale, organizaţii sindicale, precum şi din organizaţii politice, legal constituite, în conformitate cu prevederile legii.

(3) Personalul didactic poate exprima liber opinii profesionale în spaţiul şcolar sau universitar şi poate întreprinde acţiuni în nume propriu, în afara acestui spaţiu,  dacă acestea nu afectează prestigiul învăţământului şi demnitatea profesiei.

 

Art. 9. – În spatiile şcolare sau universitare, ori în vecinătatea acestora, personalul didactic este protejat de către autorităţile responsabile cu ordinea publică. Protecţia se asigură împotriva persoanei sau a grupului de persoane care aduc atingere demnităţii umane şi profesionale a personalului didactic sau care împiedică exercitarea drepturilor şi a obligaţiilor sale. Protecţia este solicitată de persoana autorizată prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, respectiv prin Carta universitară.

 

Art. 10. – Libertatea iniţiativei profesionale a personalului didactic se referă, în principal, la:

a) conceperea activităţii profesionale şi realizarea obiectivelor instructiv-educative ale disciplinelor/modulelor de învăţământ prin metode şi strategii didactice adecvate.

b) utilizarea bazei materiale şi a resurselor învăţământului în scopul realizării obligaţiilor profesionale;

c) punerea în practică a ideilor novatoare pentru modernizarea procesului de învăţământ;

d) organizarea, cu elevii sau cu studenţii, de activităţi de voluntariat extraşcolare cu scop educativ sau de cercetare ştiinţifică;

e) colaborarea cu părinţii, prin lectorate şi alte acţiuni colective, cu caracter pedagogic;

f) înfiinţarea în unităţile şi în instituţiile de învăţământ de laboratoare, ateliere, cabinete, cluburi, cercuri, cenacluri, formaţii artistice şi sportive, publicaţii, conform legii;

g) evaluarea performanţelor la învăţătură ale elevilor sau ale studenţilor, în baza unui sistem validat şi potrivit conştiinţei proprii;

h) participarea la viaţa şcolară, în toate compartimentele care vizează organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar sau Cartei universitare, deontologiei profesionale şi, după caz, contractului colectiv de muncă.

 

Art. 11. – (1) Personalul didactic de predare nu poate fi perturbat în timpul desfăşurării activităţii didactice de nici o autoritate şcolară sau publică.

(2) Înregistrarea magnetică sau prin procedee echivalente a activităţii didactice poate fi făcută numai cu acordul personalului didactic de predare. Încălcarea acestei prevederi se pedepseşte potrivit legii.

(3) Multiplicarea, sub orice formă, a înregistrărilor activităţii didactice de către elevi, studenţi sau de către alte persoane, este permisă numai cu acordul personalului didactic de predare respectiv.

 

Art. 12. – (1) Personalul didactic titular, ales în Parlament, numit în Guvern sau îndeplinind funcţii de specialitate specifice sau funcţii publice în aparatul Parlamentului, al Preşedinţiei, al Guvernului, în ministere şi în organisme europene au drept de rezervare a funcţiei didactice şi a postului pe perioada în care îndeplinesc aceste funcţii.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi personalului didactic titular care îndeplineşte funcţia de prefect sau subprefect, preşedinte sau vicepreşedinte al consiliului judeţean, primar sau viceprimar, precum şi personalului didactic trecut în funcţii de conducere, de monitorizare şi evaluare, precum şi acelora cu funcţii publice. De aceleaşi drepturi beneficiază şi personalul didactic de la Casa Corpului Didactic, precum şi personalul didactic titular numit ca personal didactic de conducere sau în funcţii de specialitate specifice în comisiile şi agenţiile din subordinea Preşedintei, a Parlamentului sau a Guvernului, în ministere, în agenţii şi în alte organisme deconcentrate, în organisme europene.

(3) Liderii organizaţiilor sindicale din învăţământ, judeţene şi naţionale au dreptul de rezervare a postului, corespunzător normei stabilite conform Legii cu privire la sindicate şi contractului colectiv de muncă la nivel de ramură.

(4) De prevederile alin. (1) beneficiază şi personalul didactic angajat temporar în acţiunile federaţiilor sportive naţionale.

(5) Personalului didactic titular, solicitat în străinătate pentru predare, cercetare, activitate artistică sau sportivă, pe bază de contract, ca urmare a unor acorduri, convenţii guvernamentale, interuniversitare sau între instituţii sau unităţi de învăţământ, ori trimis pentru specializare, i se rezervă funcţia didactică sau postul, pentru perioada respectivă.

(6) Perioada de rezervare a funcţiei didactice sau a postului didactic, în condiţiile prezentului articol, se consideră vechime efectivă în învăţământ sau în cercetare ştiinţifică.

(7) De prevederile alin. (1) beneficiază  şi personalul didactic trimis în străinătate cu misiuni de stat, cel care lucrează în organisme internaţionale, precum şi însoţitorii acestora, dacă sunt cadre didactice titulare.

(8) Personalul didactic are dreptul la întreruperea activităţii didactice, cu rezervarea postului sau a catedrei, pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 3 ani. De acest drept poate beneficia numai unul dintre părinţi sau susţinătorii legali.

 

Art. 13. – (1) Personalul didactic titular, care din proprie iniţiativă solicită să se specializeze sau să participe la cercetare ştiinţifică în ţară sau în străinătate, are dreptul la concedii fără plată. Durata totală a acestora nu poate depăşi 5 ani    într-un interval de 9 ani. Aprobările în aceste situaţii sunt de competenţa conducerii unităţii sau a instituţiei de învăţământ, dacă se face dovada admiterii la astfel de activităţi.

(2) Personalul didactic titular poate beneficia de concediu fără plată, pe timp de un an şcolar, cu rezervarea catedrei pe perioada respectivă, o dată la 7 ani, cu aprobarea conducerii unităţii sau a instituţiei de învăţământ.

(3) Personalul didactic şi personalul de cercetare integrat în catedre, trimis de unitatea sau de instituţia de învăţământ la activităţi de perfecţionare sau la manifestări ştiinţifice, beneficiază de drepturile prevăzute de lege pentru personalul aflat în deplasare, precum şi de plata taxei de participare, în limita fondurilor bugetare alocate acestor activităţi şi din alte surse, inclusiv din contracte de cercetare ştiinţifică sau sponsorizări.

(4) Personalul didactic şi personalul de cercetare integrat în catedre beneficiază, în limita fondurilor alocate prin buget sau din fonduri extrabugetare, inclusiv prin contractele de cercetare ştiinţifică sau sponsorizări, de acoperirea integrală sau parţială a cheltuielilor de deplasare şi de participare la manifestări ştiinţifice organizate în străinătate, cu aprobarea consiliului de administraţie al Direcţiei Generale Judeţene pentru Învăţământ Preuniversitar sau al instituţiei de învăţământ superior.

(5) Personalul didactic prevăzut la alin. (3) şi (4) înaintează instituţiei de învăţământ, respectiv unităţii, în termenul prevăzut de regulament, propuneri de valorificare a rezultatelor acţiunii pentru care a primit aprobarea de deplasare.

 

Art. 14. Personalul didactic beneficiază de dreptul la concediu astfel:

a) concediul anual, în perioada vacanţelor şcolare sau universitare, cu o durata de cel puţin 62 de zile lucrătoare. În cazuri bine justificate, conducerea unităţii sau a instituţiei de învăţământ poate întrerupe concediul de odihnă legal, persoanele în cauză urmând a-şi efectua ulterior concediul de odihnă restant sau urmând a fi remunerate pentru munca depusă.

b) 6 luni de concediu plătit o singură dată, pentru personalul didactic titular, care redactează teza de doctorat sau lucrări în interesul învăţământului pe bază de contract de cercetare sau de editare, cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii sau al instituţiei angajatoare;

c) 12 luni de concediu plătit la fiecare 9 ani de predare efectivă la catedră, pentru conferenţiarii şi profesorii universitari care finalizează cercetări, tratate, studii

cuprinse în programele europene de cercetare ale instituţiilor de învăţământ universitar; efectuarea sau eşalonarea efectuării acestui concediu este aprobată de senatul universitar.

d) neefectuarea concediului anual dă dreptul la efectuarea concediului restant în vacanţele anului şcolar;

e) personalul de cercetare ştiinţifică şi personalul didactic auxiliar beneficiază de concediu de odihnă stabilit prin lege, la care se adaugă un supliment de până la 10 zile lucrătoare, în funcţie de calitatea activităţii desfăşurate; pentru personalul didactic auxiliar, acesta se efectuează în afara perioadelor de activitate didactică;

f) personalul didactic aflat în situaţiile prevăzute la lit. b) nu poate presta nicio altă activitate salarizată.

 

Art. 15. – (1) Personalul didactic titular, în vârstă de până la 35 de ani, este sprijinit în construirea locuinţei proprietate personală, în localitatea rurală unde este titular, prin acordarea de credite pe termen lung, cu dobândă minimă, în condiţiile legii.

(2) Cadrele didactice titulare care funcţionează în mediul rural şi îşi stabilesc domiciliul în localitatea respectivă pot beneficia, la cerere, de 0,1-1 ha pământ în folosinţă. Acestora li se asigură locuinţă de către administraţia locală pentru perioada de timp cât lucrează în acea localitate.

(3) Personalul didactic titular din unităţile de învăţământ de stat, care nu are domiciliul sau reşedinţa în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea, beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport conform legii.

(4) Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Direcţiile Generale Judeţene pentru Învăţământ Preuniversitar asigură integral sau parţial transportul săptămânal şi cazarea personalului numit într-o funcţie didactică de conducere, monitorizare şi evaluare, care domiciliază în alte localităţi.

 

Art. 16. – (1) Personalul didactic din învăţământ beneficiază de control medical anual gratuit şi de asistenţă medicală în cabinete medicale şi psihologice şcolare sau în policlinici şi unităţi spitaliceşti, stabilite prin protocol, încheiat între Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Sănătăţii Publice.

(2) Personalul didactic din învăţământ beneficiază de o compensaţie de la bugetul asigurărilor sociale de 50% din valoarea transportului, a cazării, a mesei şi a tratamentului în bazele de odihnă şi de tratament ale învăţământului şi ale sindicatelor, precum şi în alte spaţii contractate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. Contractele colective de muncă pot cuprinde compensări din alte surse, referitoare la cheltuielile menţionate anterior.

(3) În caz de deces al unui membru al personalului didactic, cei îndreptăţiţi beneficiază de ajutor, conform prevederilor legale.

(4) Personalul didactic beneficiază de reducere cu 50%, pentru 6 călătorii pe an, dus-întors, pe mijloacele de transport feroviar, pe liniile interne.

(5) Personalului didactic titular din mediul rural, care nu dispune de locuinţă şi căruia nu i se poate oferi locuinţă corespunzătoare în localitatea unde are postul didactic, i se vor deconta de către administraţia locală cheltuielile pe mijloacele de transport în comun, la, şi de la, locul de muncă.

(6) Instituţiile de învăţământ universitar pot asigura, integral sau parţial, din surse proprii, transportul şi cazarea cadrelor didactice care domiciliază în alte localităţi.

 

Art. 17. – (1) Personalul didactic şi copiii acestora, în vârstă de până la 14 ani, care însoţesc preşcolari, elevi sau studenţi în tabere şi excursii, beneficiază de gratuitate privind transportul, cazarea şi masa, în condiţiile legii.

(2) Personalul didactic şi copiii acestora sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior şi beneficiază de gratuitate la cazarea în cămine şi internate, prin suportarea acestor cheltuieli de la bugetul de stat.

(3) Unităţile şi instituţiile de învăţământ, precum şi organizaţiile profesionale şi sindicale ale personalului didactic beneficiază de gratuitate pentru corespondenţa oficială şi expedierea de materiale ştiinţifice şi metodice.

(4) Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul de cercetare integrat în catedre, trimis de unitatea sau de instituţia de învăţământ la activităţi de perfecţionare sau la manifestări ştiinţifice, beneficiază de drepturile prevăzute de lege pentru personalul aflat în deplasare, precum şi de plata taxei de participare, în limita fondurilor bugetare alocate acestor activităţi şi din alte surse, inclusiv din contracte de cercetare ştiinţifică sau sponsorizări.

(5) Personalul didactic şi personalul de cercetare integrat în catedre beneficiază, în limita fondurilor alocate prin buget sau din fonduri extrabugetare, inclusiv prin contractele de cercetare ştiinţifică sau sponsorizări, de acoperirea integrală sau parţială a cheltuielilor de deplasare şi de participare la manifestări ştiinţifice organizate în străinătate, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, respectiv, al biroului senatului universitar.

 

CAPITOLUL IV - Obligaţiile personalului didactic

 

Art. 18. – (1) Personalul didactic are obligaţii care decurg din legislaţia în vigoare, din prezentul statut, din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, Carta universitară, precum şi din prevederile contractului colectiv de muncă.

(2) Personalul didactic are obligaţii şi răspunderi de natură profesională, materială şi morală, care garantează realizarea la nivelul standardelor de calitate a procesului instructiv-educativ, conform legii.

(3) Ţinuta decentă, limbajul lipsit de vulgarităţi de orice fel, atitudinea apropiată de studenţi sau elevi, cultivarea respectului faţă de lege, de etica profesională şi grija pentru calitatea cât mai ridicată a activităţii didactice sunt cerinţe obligatorii pentru orice cadru didactic.

(4) Personalul didactic are obligaţia să îşi îndeplinească atribuţiile cu profesionalism, imparţialitate şi în conformitate cu legea şi să se abţină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului unităţii sau instituţiei de învăţământ.

(5) Personalul didactic de conducere este obligat să sprijine propunerile şi iniţiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătăţirii activităţii unităţii sau a instituţiei de învăţământ în care îşi desfăşoară activitatea.

(6) Personalul didactic are îndatorirea de a respecta normele de conduită profesională şi civică prevăzute de lege.

(7) Personalul didactic are obligaţia ca, în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, să se abţină de la exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor şi preferinţelor politice, să nu favorizeze vreun partid politic şi să nu participe la activităţi politice în timpul programului de lucru.

 

Art. 19. – (1) Personalul didactic are obligaţia morală să-şi acorde respect reciproc şi sprijin în îndeplinirea obligaţiilor profesionale.

(2) Personalul didactic răspunde, potrivit legii de îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, precum şi de atribuţiile ce îi sunt delegate.

(3)  Personalul didactic are obligaţia să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităţilor, stabilite de lege.

(4) Personalului didactic îi este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, în exercitare funcţiei lor, daruri sau alte avantaje.

(5) Personalul didactic este obligat să urmeze forme de perfecţionare profesională, organizate de instituţii de învăţământ superior, Casa Corpului Didactic sau alte instituţii sau organizaţii acreditate, în conformitate cu metodologia elaborată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

 

Art. 20. – (1) Personalul didactic de conducere, monitorizare şi evaluare are obligaţia să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei didactice, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public.

(2) La numirea într-o funcţie didactică de conducere, monitorizare şi evaluare, precum şi la încetarea raportului de serviciu, personalul didactic este obligat să prezinte, în condiţiile legii, conducătorului autorităţii sau instituţiei publice declaraţia de avere. Declaraţia de avere se actualizează anual, potrivit legii.

 

Art. 21. - (1) Personalul didactic poate ocupa funcţii de conducere, de monitorizare şi de evaluare în cadrul sistemului naţional de învăţământ, situaţie în care se bucură de prevederile prezentei legi aplicată corespunzător cu tipul de învăţământ, vechimea şi titlului sau gradului didactic deţinut.

(2) Pe timpul ocupării funcţiilor de conducere, de monitorizare şi de evaluare, personalul didactic poate desfăşura şi activitate didactică, remunerată potrivit legii, cu modificarea corespunzătoare a programului, încât numărul săptămânal al orelor de serviciu să fie cel legal, potrivit postului.

Art. 22. - Cadrele didactice care ocupă funcţii de conducere în autorităţile publice centrale sau locale, în Parlament, în administraţia prezidenţială, în Guvern, în ministere sau în alte autorităţi centrale, inclusiv în conducerea sindicatelor, pot desfăşura activităţi didactice, cu respectarea tuturor atribuţiunilor din fişele posturilor şi au drept de rezervare a postului didactic pe perioada în care îndeplinesc aceste funcţii.

 

Art. 23 – (1) Personalul didactic de conducere, de monitorizare şi evaluare dintr-o instituţie de învăţământ superior nu poate desfăşura activitate didactică decât în instituţia în care deţine funcţia respectivă.

(2) Un cadru didactic nu poate deţine simultan două sau mai multe funcţii de conducere în învăţământ, indiferent de nivelul acestora.

(3) Funcţiile de conducere din parlament, din administraţia prezidenţială, din guvern, cele de ministru, de secretar de stat şi de funcţionari publici de conducere, nu pot fi cumulate cu nici o funcţie de conducere din cadrul instituţiilor de învăţământ.

(4) Îndatoririle personalului didactic cu funcţii de conducere, de monitorizare şi control sunt cele stabilite prin fişa postului, cu respectarea legilor în vigoare din domeniul învăţământului.   

 

 

CAPITOLUL V – Incompatibilităţi  cu calitatea de personal didactic

 

Art. 24. –  Exercitarea funcţiei didactice este incompatibilă cu:

a) desfăşurarea oricărei activităţi de natură a aduce atingere demnităţii profesionale sau bunelor moravuri.

b) starea de sănătate necorespunzătoare, certificată de Comisia de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă, potrivit legii.

c) săvârşirea cu intenţie a unor infracţiuni pentru care nu a intervenit reabilitarea

d) activitate de poliţie politică aşa cum este definită prin lege.

(2) Persoanele cărora li s-a interzis dreptul de a exercita o funcţie didactică, pe durata  stabilită prin hotărâre judecătorească, îşi pierd calitatea de cadru didactic pe această perioadă.

 

Art. 25. –  Posturile sau funcţiile didactice în învăţământ nu pot fi ocupate de persoane care au desfăşurat sau desfăşoară activităţi incompatibile cu demnitatea postului sau funcţiei didactice, cum sunt:

a) prestarea de activităţi care generează conflicte de interese;

b) comerţul cu materiale obscene sau pornografice scrise, audio sau vizuale;

c) practicarea, în public, a unor manifestări obscene, a unor activităţi cu componenţă lubrică, care contravin bunelor moravuri şi codului deontologic;

 

Art. 26. – Incompatibilităţi privind personalul didactic de conducere:

a) nu pot ocupa, simultan, funcţii de conducere, în aceeaşi unitate sau instituţie de învăţământ persoane care sunt soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv.

b) nu pot fi membri în consiliul de administraţie, simultan, persoane care sunt soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv.

 

Art. 27. – Incompatibilităţi privind personalul didactic de monitorizare şi evaluare:

a) Nu pot fi membri în comisii de evaluare sau în comisii de soluţionare a contestaţiilor persoanele care au calitatea de soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidaţi.

b) Calitatea de membru în comisii de evaluare este incompatibilă cu calitatea de membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor.

c) Situaţia de incompatibilitate poate fi sesizată de persoana în cauză, de oricare dintre candidaţi, de conducătorul unităţii sau al instituţiei de învăţământ  organizatoare a concursului sau de orice altă persoană interesată.

 

Art. 28. – Autoritatea care constată incompatibilităţi şi dispune măsuri de înlăturare a acestora este:

a) la nivelul unităţii de învăţământ: directorul.

b) la nivelul Direcţiei Generale Judeţene pentru Învăţământ Preuniversitar: directorul  general.

c) la nivelul ministerului: secretarul general.

 

Art. 29. – (1) În situaţii de inaptitudine profesională de natură psihocomportamentală, conducerea unităţii sau a instituţiei de învăţământ poate solicita, cu acordul consiliului profesoral sau al consiliului de administraţie, un nou examen medical. Ignorarea hotărârii conducerii unităţii  sau a instituţiei de învăţământ atrage după sine luarea de măsuri adecvate situaţiei, mergând până la desfacerea contractului de muncă.

(2) Personalul didactic care se consideră nedreptăţit de rezultatul examenului medical poate solicita o expertiză a capacităţii de muncă.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTEA I

                                       

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITLUL I

PERSONALUL DIDACTIC

 
 

 

 

 


CAPITOLUL I – Personalul didactic şi funcţiile didactice din învăţământul preuniversitar

 

Secţiunea I –  Clasificarea funcţiilor didactice

 

Art. 30. – (1) Prin personal didactic se înţelege personalul didactic care realizează în mod nemijlocit formarea şi educarea copiilor, a tinerilor şi a adulţilor.

(2) Prin personal didactic-auxiliar se înţelege personalul didactic care asigură condiţiile necesare bunei desfăşurări a procesului de învăţământ şi de educaţie şi sprijină personalul didactic de predare în organizarea şi desfăşurarea acestuia.

(3) Prin personal didactic de cercetare se înţelege personalul care aparţine unei instituţii de învăţământ şi care desfăşoară activităţi nemijlocite de cercetare ştiinţifică.

(4) Prin personal didactic de conducere se înţelege personalul didactic care coordonează întreaga activitate din sistemul de educaţie, la nivel naţional sau judeţean sau local, la nivel de unitate sau instituţie de învăţământ, exercită toate funcţiile manageriale şi poartă întreaga răspundere a activităţii.

(5) Prin personal didactic de monitorizare şi evaluare se înţelege personalul didactic care monitorizează şi controlează personalul didactic de predare, didactic auxiliar, de cercetare şi didactic de conducere de la nivelul unităţilor, al instituţiilor de învăţământ sau al Direcţiilor Judeţene pentru Învăţământ Preuniversitar, în vederea optimizării practicii predării şi care evaluează activitatea didactică de predare, cunoaştere şi aplicare a reglementărilor din domeniu precum şi calitatea activităţilor de instruire şi educare, pe baza unor criterii şi metodologii precise şi specifice.

(6) Prin personal didactic de formare se înţelege personalul didactic care asigură formarea continuă a personalului didactic de predare, didactic auxiliar, de monitorizare şi evaluare şi de conducere din sistemul de învăţământ preuniversitar.

 

Art. 31. – Funcţiile didactice din învăţământul preuniversitar sunt: funcţii didactice de predare, funcţii didactice auxiliare, funcţii didactice de conducere, funcţii didactice de monitorizare şi evaluare.

 

Art. 32. – Funcţiile didactice de predare sunt:

(1) în unităţile de învăţământ preuniversitar:

a) preşcolar: profesor pentru învăţământul preşcolar, institutor, educatoare;

b) primar: profesor pentru învăţământul primar, profesor itinerant, învăţător, institutor;

c) gimnazial, liceal: profesor, instructor de practică, profesor corepetitor;

d) terţiar non-universitar: profesor, instructor de practică, profesor corepetitor;

d) special şi special integrat: profesor, profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, profesor itinerant, institutor, învăţător, educator, instructor de practică;

(2) în centrele judeţene sau cel al municipiul Bucureşti de resurse şi de asistenţă educaţională:  profesor;

(3) în casele corpului didactic: profesor metodist, profesor formator, profesor asociat;

(4) în şcoli şi cluburile sportive: profesor;

(5) în cluburile şi palatele copiilor: profesor, instructor de practică;

(6) în centre de documentare şi informare: profesor documentarist.

 

Art. 33. – Funcţiile didactice auxiliare sunt:

a) asistent educaţional;

b) pedagog şcolar;

c) bibliotecar, documentarist, redactor în unităţi sau instituţii de învăţământ;

d) informatician;

e) laborant;

f) tehnician;

g) corepetitor;

h) instructor-animator şi instructor de educaţie extraşcolară;

i) asistent social;

j) mediator şcolar;

k) secretar unitate de învăţământ;

l) administrator financiar şi administrator patrimoniu.

m) Alte funcţii prevăzute de lege.

 

Art. 34. – (1) Funcţiile didactice de conducere sunt prevăzute pentru: Ministerul Educaţiei şi Cercetării, instituţiile aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Casele Corpului Didactic, Direcţiile Generale Judeţene pentru Învăţământ Preuniversitar, unităţile de învăţământ şi instituţiile de învăţământ.

(2) Funcţiile de conducere în cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării sunt: director general, director, şef serviciu şi şef birou.

(3) Funcţiile de conducere în organisme de nivel naţional aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării sunt: director general, director şi şef serviciu.

(4) Funcţiile de conducere din Direcţiile Generale Judeţene pentru Învăţământ Preuniversitar sunt: director general şi director.

(5) a) Funcţiile de conducere din unităţile de învăţământ sunt: director, director adjunct şi director educativ.

b) În fiecare unitate de învăţământ se normează câte un post de director, director adjunct şi director educativ. În funcţie de complexitatea activităţii se pot norma unul sau mai multe posturi de director adjunct, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

(6) Funcţiile de conducere din celelalte instituţii de învăţământ se stabilesc potrivit specificului acestora, prin reglementări ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

 

Art. 35. – Funcţiile didactice de monitorizare şi evaluare sunt funcţii publice specifice de execuţie, stabilite prin lege.

 

 

Secţiunea 2 – Condiţiile pentru ocuparea funcţiilor didactice

 

Art. 36. – Poate ocupa o funcţie didactică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are capacitate deplină de exerciţiu;

b) are o sănătate corespunzătoare atestată pe bază de examen medical de specialitate;

c) îndeplineşte condiţiile de studii şi condiţiile specifice prevăzute pentru ocuparea funcţiei didactice;

d) nu prezintă incompatibilitate cu calitatea de personal didactic în condiţiile prezentei legi;

e) nu a fost destituită dintr-o funcţie didactică de predare în ultimii 10 ani;

f) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, aşa cum este definită prin lege.

 

Art. 37. Pentru ocuparea funcţiilor didactice de predare trebuie îndeplinite următoarele condiţii de studii:

(1) în învăţământul preşcolar:

a) pentru funcţia de profesor în învăţământul preşcolar – absolvirea cu diplomă de licenţă sau master a studiilor universitare de profil;

b) pentru funcţia de institutor pentru învăţământul preşcolar – îndeplinirea uneia din condiţiile:

- absolvirea cu examen de diplomă a colegiului universitar pedagogic;

- absolvirea liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente de profil, urmată de absolvirea unei instituţii de învăţământ superior de lungă sau de scurtă durată;

- absolvirea studiilor universitare cu diplomă de absolvire sau licenţă sau master, urmată de un curs specific în domeniul psihopedagogic şi metodic;

c) pentru funcţia de educatoare – îndeplinirea uneia din condiţiile:

- absolvirea cu diplomă de licenţă sau echivalent sau de absolvire a studiilor universitare, urmată de un curs în domeniul psihopedagogic şi metodic specific;

- absolvirea cu examen de diplomă sau de bacalaureat a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente de profil;

- absolvirea de cursuri de conversie profesională didactică, în profil, organizate conform legii;

(2) în învăţământul primar:

    a) pentru funcţia de profesor în învăţământul primar – absolvirea cu diplomă de licenţă sau master a studiilor universitare de profil;

    b) pentru funcţia de institutor – îndeplinirea uneia din condiţiile:

- absolvirea cu examen de diplomă a colegiului universitar pedagogic;

- absolvirea liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente de profil, urmată de absolvirea unei instituţii de învăţământ superior de lungă sau de scurtă durată;

- absolvirea studiilor universitare cu diplomă de absolvire sau licenţă sau master, urmată de un curs specific în domeniul psihopedagogic şi metodic;

    c) pentru funcţia de învăţător – îndeplinirea uneia din condiţiile:

- absolvirea cu examen de diplomă sau bacalaureat a liceului pedagogic, secţia pentru învăţători sau a secţiei educatoare-învăţători ori a unei şcoli echivalente de profil;

- absolvirea de cursuri de conversie profesională didactică în profil, organizate conform legii;

(3) în învăţământul gimnazial, liceal, profesional şi postliceal:

    a) pentru funcţia de profesor în învăţământul obligatoriu – învăţământ gimnazial şi învăţământ profesional, îndeplinirea uneia din condiţiile:

- absolvirea, cu examen de licenţă sau absolvire a unei instituţii de învăţământ superior de profil – cursuri de scurtă durată;

- absolvirea, cu diplomă de master a unei instituţii de învăţământ superior de profil;

- absolvirea cu diplomă de licenţă sau absolvire a unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată sau echivalentă acesteia, în profil;

- absolvirea cu diplomă a cursurilor postuniversitare, cu durata de cel puţin un an şi jumătate, aprobate în acest scop de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, studii de masterat sau aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare de profil;

    b) pentru funcţia de profesor în învăţământul liceal şi în învăţământul terţiar non-universitar – îndeplinirea uneia din condiţiile:

- absolvirea, cu diplomă de master a unei instituţii de învăţământ superior de profil;

- absolvirea cu diplomă de licenţă sau absolvire a unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată sau echivalentă acesteia, în profil;

- absolvirea cu diplomă a cursurilor postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumătate, aprobate în acest scop de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, studii de masterat sau aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, în profilul postului;

    c) pentru funcţia de instructor de practică – îndeplinirea uneia din condiţiile:

- absolvirea cu examen de diplomă sau absolvire sau certificare a competenţelor profesionale a unei instituţii de învăţământ postliceal în profil;

- absolvirea cu diplomă de master, licenţă sau absolvire  a unei instituţii de învăţământ superior;

(4) în învăţământul special şi special integrat:

a) pentru funcţiile de educatoare şi educatoare de sprijin sau itinerant – îndeplinirea uneia din condiţiile:

- absolvirea cu examen de diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente;

- absolvirea de cursuri de conversie profesională, organizate conform legii;

    b) pentru funcţiile de învăţător şi învăţător de sprijin sau itinerant – îndeplinirea uneia din condiţiile:

- absolvirea cu examen de diplomă a liceului pedagogic, a şcolilor postliceale sau a colegiilor pedagogice, secţia pentru învăţători sau a secţiei educatoare-învăţători ori a unei şcoli echivalente;

- absolvirea de cursuri de conversie profesională, organizate conform legii;

c) pentru funcţia de învăţător-educator pentru activitatea de după-amiază la clasele I-X: absolvenţi ai liceelor pedagogice, ai şcolilor postliceale care au pregătit învăţători-educatori pentru învăţământ special sau ai colegiilor pedagogice, având înscrisă pe diplomă una din specializările: învăţător, învăţător-educator, educator de psihopedagogie specială, educator pedagogie socială, institutor;

    d) pentru funcţia de institutor – îndeplinirea uneia din condiţiile:

- absolvirea cu examen de diplomă a colegiului universitar pedagogic;

- absolvirea liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente de profil, urmată de absolvirea unei instituţii de învăţământ superior de lungă sau de scurtă durată;

- absolvirea studiilor universitare cu diplomă de absolvire sau licenţă sau master, urmată de un curs specific în domeniul psihopedagogic şi metodic;

e) pentru funcţiile de profesor, profesor de psihopedagogie specială, profesor de sprijin sau itinerant, profesor pentru învăţământ preşcolar, profesor pentru învăţământ primar din învăţământul special: absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (3) lit. a) şi b);

f) pentru funcţia de profesor psihopedagog: absolvenţi ai învăţământului superior cu una din specializările: psihopedagogie specială, psihopedagogie, psihologie, pedagogie, pedagogie socială, psihosociologie, filosofie–istorie promoţiile 1978-1994, limba română, limba şi literatura română, limba şi literatura maternă;

g) pentru funcţia de profesor-educator pentru activitatea de după-amiază la clasele I-X: absolvenţi ai colegiilor pedagogice şi ai instituţiilor de învăţământ superior care îndeplinesc, după caz, condiţiile prevăzute la alin. (3), lit. a);

h) pentru funcţia de profesor audiolog – absolvirea cu diplomă de licenţă sau absolvire a unei instituţii de învăţământ superior de profil, cursuri de lungă durată;

i) pentru funcţia de profesor preparator – numai persoane nevăzătoare, absolvenţi cu diplomă de licenţă sau absolvire ai unei instituţii de învăţământ superior de profil, sau ai cursurilor de scurtă sau de lungă durată;

j) pentru funcţia de instructor de practică: condiţiile prevăzute la alineatul 3 lit. c.

(5) în centrele judeţene sau cel al municipiului Bucureşti, de resurse şi de asistenţă educaţională, pentru funcţia de profesor: absolvirea cu diplomă de licenţă sau absolvire a unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată sau echivalentă având una din specializările: psihologie, pedagogie, sociologie, psihopedagogie, psihopedagogie specială, pedagogie socială, psihosociologie, filosofie–istorie - promoţiile 1978-1994;

(6) în centrele şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică, în unităţile departamentale, pentru funcţia de profesor – profesor psiholog – psiholog, profesor-consilier, profesor sociolog, profesor pedagog şi profesor psihopedagog - absolvirea cu diplomă de licenţă sau absolvire a unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată sau echivalentă: psihologie, pedagogie, psihopedagogie, psihopedagogie specială, pedagogie socială, psihosociologie, sociologie, psihosocilogie, filosofie–istorie - promoţiile 1978-1994.

(7) în centrele logopedice interşcolare şi în cabinete logopedice interşcolare, pentru funcţia de profesor logoped, absolvirea cu diplomă de licenţă sau absolvire a unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată sau echivalentă: psihopedagogie specială, psihopedagogie, psihologie, pedagogie, pedagogie socială, psihosociologie, filosofie–istorie promoţiile 1978-1994, limba română, limba şi literatura română, limba şi literatura maternă.

(8) în Casele Corpului Didactic, pentru funcţiile didactice, cu atribuţiile specifice, îndeplinirea condiţiilor prevăzute de Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Caselor Corpului Didactic:

- absolvirea cu diplomă de master, de licenţă sau absolvire a unei instituţii de învăţământ superior de lungă sau de scurtă durată;

- absolvirea cu diplomă a cursurilor postuniversitare cu durata de cel puţin trei semestre, aprobată în acest scop de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare;

(9) în şcolile sportive pentru funcţia de profesor – îndeplinirea prevederilor alineatului (3);

(10) în Cluburile şi Palatele copiilor, la ocuparea funcţiei didactice de profesor sau instructor de practică - se vor avea în vedere condiţiile precizate la alineatul (3).

(11) în centrele de documentare şi informare, la ocuparea funcţiei didactice de profesor documentarist se vor avea în vedere condiţiile precizate la alineatul (3) lit. a) sau b).

 

 

Art. 38. Pentru ocuparea funcţiilor didactice de predare trebuie îndeplinite următoarele condiţii specifice:

(1) Pentru personalul didactic de predare este necesară absolvirea modulului psihopedagogic organizat de Departamentul pentru pregătirea personalului didactic;

(2) Pentru ocuparea unei funcţii didactice de predare în învăţământul special şi special integrat, personalul didactic trebuie să dovedească absolvirea unui curs de formare sau a modulului teoretic şi practic de psihopedagogie specială acreditat.

(3) Sunt exceptaţi de la prevederile alin. 2 absolvenţii învăţământului superior cu una din specializările următoare:

- psihopedagogie specială, psihopedagogie, psihologie, pedagogie, pedagogie socială, psihosociologie, filosofie–istorie - promoţiile 1978-1994, limba română, limba şi literatura română, limba şi literatura maternă şi kinetoterapie;

- absolvenţi ai colegiilor pedagogice cu specializarea educator de psihopedagogie specială sau care au parcurs în formarea iniţială un curs de psihopedagogie specială de cel puţin 56 ore, ai şcolilor postliceale care pregătesc învăţători-educatori pentru învăţământ special sau ai şcolilor postliceale cu profil pedagogic, specializarea învăţător sau educatoare care au parcurs în formarea iniţială un curs de psihopedagogie specială de cel puţin 56 ore şi ai liceelor pedagogice;

 

Art. 39. – (1) Condiţiile de studii pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare prevăzute art. 33 din prezenta lege sunt:

a) pentru funcţia de asistent educaţional îndeplinirea uneia din condiţii:

 - absolvirea cu examen de diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente;

- absolvirea cu diplomă de licenţă sau de absolvire, urmată de un curs în domeniul psihopedagogic şi metodic specific, cu noţiuni de puericultură incluse;

b) pentru funcţia de pedagog şcolar - absolvirea cu diplomă sau certificat de competenţe profesionale a unei instituţii de învăţământ superior de lungă sau de scurtă durată, a unei şcoli postliceale de profil sau a liceului în profilul postului;

c) pentru funcţia de bibliotecar, documentarist, redactor – absolvirea, cu examen de diplomă sau certificat de competenţe profesionale, a unei instituţii de învăţământ superior de lungă sau de scurtă durată de biblioteconomie, sau a altor instituţii de învăţământ superior ai căror absolvenţi au studiat în timpul şcolarizării disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei, sau a unei şcoli postliceale sau a unui curs postuniversitar în profilul postului.

d) pentru funcţia de informatician - absolvirea cu diplomă sau certificat de competenţe profesionale a unei instituţii de învăţământ superior de lungă sau de scurtă durată, sau a unei şcoli postliceale, de profil;

e) pentru funcţia de laborant - absolvirea cu examen de diplomă sau certificat de competenţe profesionale, în profilul postului, a unei instituţii de învăţământ superior de lungă sau de scurtă durată, sau a unei şcoli postliceale, urmată de un curs de formare în domeniu, în condiţiile stabilite de Ministerul Educaţiei şi Cercetării;

f) pentru funcţia de tehnician - absolvirea cu examen de diplomă sau certificat de competenţe profesionale, în profilul postului, a unei scoli postliceale;

g) pentru funcţia de corepetitor – îndeplinirea uneia dintre condiţiile următoare:

- absolvirea cu diplomă a unei instituţii de învăţământ superior de lungă sau de scurtă durată de profil;

- absolvirea unui liceu de specialitate şi dobândirea certificatului de competenţe profesionale;

h) pentru funcţia de instructor-animator sau instructor de educaţie extraşcolară - absolvirea cu diplomă a unei instituţii de învăţământ superior sau a liceului pedagogic, ori a altui liceu şi absolvirea cursurilor speciale pentru obţinerea atestatului de aptitudini pentru această funcţie;

i) pentru funcţia de asistent social - absolvirea cu diplomă sau certificat de competenţe profesionale a unei instituţii de învăţământ superior de profil, de lungă sau de scurtă durată, sau a unei şcoli postliceale în profilul postului;

j) pentru funcţia de mediator şcolar – absolvirea liceului, filieră vocaţională, specializarea pedagog şcolar sau mediator şcolar, cu examen de bacalaureat sau absolvirea liceului, cu examen de bacalaureat, urmată de un curs specific;

k) pentru funcţia de secretar - absolvirea cu examen de diplomă sau certificat de competenţe profesionale, în profilul postului, a unei instituţii de învăţământ superior de lungă sau de scurtă durată, sau a unei şcoli postliceale;

l) pentru funcţia de administrator financiar şi cea de administrator de patrimoniu - absolvirea cu examen de diplomă sau certificat de competenţe profesionale a unei instituţii de învăţământ superior de lungă sau de scurtă în profilul economic, sau a unei şcoli postliceale în profilul postului.

 

Art. 40. Funcţiile didactice de conducere, monitorizare şi evaluare de la nivelul Direcţiilor Judeţene pentru Învăţământul Preuniversitar şi funcţia de director al Casei Corpului Didactic se ocupă conform legii învăţământului preuniversitar.

 

Art. 41. – (1) Condiţiile specifice care trebuie îndeplinite pentru ocuparea funcţiilor didactice de conducere sunt:

(a) pentru învăţământul gimnazial: gradul definitiv;

(b) pentru învăţământul liceal şi profesional: gradul didactic II;

(2) Pentru funcţiile de conducere din Ministerul Educaţiei şi Cercetării, condiţiile sunt stabilite în conformitate cu legislaţia pentru funcţionarii publici.

 

Art. 42. – Condiţiile specifice care trebuie îndeplinite pentru ocuparea funcţiilor didactice de monitorizare şi evaluare sunt:

(1) gradul didactic I sau doctorat;

(2) pentru candidaţii care nu deţin titlul de doctor, absolvirea unui curs postuniversitar sau de masterat într-unul din domeniile: ştiinţe ale educaţiei, management educaţional, administraţie publică sau echivalent;

(3) pentru funcţiile didactice de monitorizare şi evaluare, funcţii publice specifice, din Ministerul Educaţiei şi Cercetării - în conformitate cu legislaţia pentru funcţionarii publici;

 

          CAPITOLUL II – Managementul funcţiei didactice

 

Secţiunea I - Evidenţa funcţiei didactice

 

Art. 43. (1) Evidenţa funcţiei didactice reprezintă ansamblul documentelor şi al datelor privind situaţia profesională a personalului didactic.

(2)  Datele privind situaţia profesională a personalului didactic se consemnează într-un dosar profesional care cuprinde documente şi acte administrative referitoare la date cu caracter profesional şi personal în conformitate cu reglementările Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

(3) Fiecărui dosar profesional i se atribuie un număr în registrul de evidenţă a dosarelor profesionale ale angajaţilor.

(4) Dosarul profesional se actualizează, anual sau, după caz, la solicitarea persoanei angajate sau a conducerii instituţiei ori a unităţii respective.

(5) Accesul la dosarul profesional este permis persoanei angajate, conducătorului instituţiei şi reprezentanţilor instituţiilor abilitate prin lege. Dosarul profesional poate fi consultat şi de personalul de conducere, monitorizare şi evaluare al Direcţiilor Generale Judeţene pentru Învăţământ Preuniversitar şi al Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

(6) Persoanele care au acces la datele cuprinse în evidenţa funcţiilor didactice, precum şi la dosarele profesionale au obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor cu caracter personal, în condiţiile legii.

(7) Dosarul profesional se păstrează la unităţile sau instituţiile angajatoare.

(8) Unităţile sau instituţiile angajatoare răspund de întocmirea, actualizarea, păstrarea dosarelor profesionale.

(9) În cazul de transfer sau de încetare a raporturilor de muncă instituţia păstrează o copie a dosarului profesional şi înmânează originalul angajatului sub semnătură.

(10) La solicitarea personalului didactic, instituţia este obligată să elibereze un document care să ateste activitatea desfăşurată de acesta şi vechimea în muncă.

 

Art. 44. – Unităţile de învăţământ, Direcţiile Generale Judeţene pentru Învăţământ Preuniversitar şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării au evidenţa numerică a funcţiilor didactice şi a încadrării acestor funcţii cu personalul didactic.

 

Art. 45. - (1) Evidenţa funcţiilor didactice şi încadrarea acestora cu personal didactic se realizează astfel:

a) la nivelul unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică prin:

- statul de funcţii;

- fişa de încadrare anuală, conform fişei standard elaborată de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi aprobată prin ordin al ministrului;

- rapoartele statistice completate în formatul standard şi la termenele stabilite de Ministerul Educaţiei şi Cercetării;

b) la nivelul Direcţiilor Generale Judeţene pentru Învăţământ Preuniversitar prin:

- statul de funcţii pentru fiecare unitate şcolară şi centralizat;

- situaţia statistică a încadrării cu personal didactic;

- fişele de încadrare ale unităţilor şcolare;

- rapoartele statistice pe baza formularelor transmise de unităţile şcolare;

c) la nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării prin:

- situaţia statistică a încadrării cu personal didactic conform machetelor transmise;

- situaţia statistică a posturilor sau catedrelor vacante în vederea ocupării, conform legii;

- situaţia statistică a funcţiilor de conducere din unităţile de învăţământ şi din Direcţiile Generale Judeţene pentru Învăţământ Preuniversitar.

(2) De întocmirea statelor de funcţii, a fişelor de încadrare şi a situaţiei statistice, la nivel de unitate şcolară răspunde personalul de conducere şi se realizează pe formulare specifice.

(3) La nivelul Direcţiilor Generale Judeţene pentru Învăţământ Preuniversitar şi al Ministerului Educaţiei, verificarea şi centralizarea acestor documente se realizează de compartimentele specializate.

(4) Păstrarea şi arhivarea documentelor prevăzute la alin.(1) lit.a), b), c) se realizează de serviciul secretariat sau de serviciile specializate.

 

Secţiunea II – Normarea funcţiilor didactice

 

Art. 46. - (1) Funcţia didactică de predare este normată pentru posturi didactice.

(2) Postul include norma didactică şi norma de predare, stabilite prin fişa postului.

În norma didactică intră:

a) activităţi didactice de predare-învăţare, de instruire practică şi de evaluare;

b) activităţi metodico-ştiinţifice şi activităţi de educaţie complementare procesului de învăţământ, inclusiv activitatea de diriginte - consilier;

c) activităţi implicate de organizarea şi desfăşurarea examenelor şi concursurilor;

d) activităţi extraşcolare şi extracurriculare;

e) documentare şi informare în specialitate, proiectare, consiliere şi evaluare;

f) alte activităţi incluse în programul şcolii, în comisiile şi comitetele la nivel de şcoală, precum şi informarea şi consilierea familiilor elevilor.

(2) Timpul normal de lucru săptămânal al personalului didactic este cel prevăzut de Codul muncii.

 (3) Pentru personalul didactic auxiliar prevăzute la art. 33, timpul de lucru menţionat la alin. (2) este distribuit în conformitate cu sarcinile de lucru, în conformitate cu fişa postului.

 

Art. 47. – Norma didactică de predare reprezintă numărul de ore corespunzător desfăşurării activităţilor prevăzute la art. 46 alin. (2) lit. a) şi se stabileşte după cum urmează:

a) pentru învăţământul preşcolar se normează un post pentru fiecare grupă cu program normal;

b) pentru învăţători- institutori: 20 ore pe săptămână;

c) pentru profesori: 18 ore pe săptămână;

d) pentru instructori de practică: 24 de ore pe săptămână;

e) pentru personalul din învăţământul vocaţional, pentru activităţile cu clasa sau grupa de elevi, norma didactică se stabileşte potrivit prevederilor de la lit. a) - d);

f) pentru profesori şi instructori de practică din unităţile cu activităţi extraşcolare: 24 de ore pe săptămână;

g) pentru personalul didactic din învăţământul special, norma didactică se stabileşte astfel:

- 16 ore pe săptămână - pentru învăţătorul, profesorul cu sarcini de predare precum şi profesorul pentru terapii specifice: terapia tulburărilor de limbaj, educaţia auditiv-perceptivă compensatorie, ortofonia, labiolectura, orientarea, mobilitatea şi educaţia senzorială, educaţia vizual-perceptivă compensatorie, psihodiagnoza, orientarea şcolară şi profesională, psihoterapia şi consilierea, cultura fizică medicală, kinetoterapia, educaţia psihomotrică şi altele de acest tip;

- 20 ore pe săptămână - învăţătorul-educator, institutorul-educator,             profesorul-educator, profesorul preparator;

h) 16 ore pe săptămână pentru personalul didactic din învăţământul special integrat, pentru cel din centrele logopedice interşcolare, precum şi din centrele sau cabinetele de asistenţă psihopedagogică pentru personalul didactic itinerant, pentru personalul didactic din centrele şcolare pentru educaţie incluzivă.

 

Art. 48. – (1) Norma didactică în învăţământul secundar şi terţiar non-universitar se constituie din ore prevăzute în planurile de învăţământ la aceeaşi disciplină sau modul sau la discipline sau module înrudite stabilite prin documente specifice, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.

(2) În norma didactică se pot include ore predate la disciplinele sau modulele opţionale precum şi ore predate în echipe de profesori sau pe grupe, cu menţinerea drepturilor salariale. Numărul orelor predate în acest regim nu poate depăşi o treime din norma didactică de bază prevăzută la art. 47.

(3) În învăţământul preşcolar şi primar, orele de limbi străine şi religie, educaţie fizică, educaţie plastică, educaţie muzicală prevăzute în planurile de învăţământ pot fi predate de profesori cu studii superioare de specialitate, fiind incluse în norma acestora.

(4) Orele de limbi străine şi de religie din învăţământul preşcolar şi din cel primar pot fi predate, în condiţiile alin. (3), şi de educatoare, învăţători, institutori şi profesori pentru învăţământ preşcolar sau primar, de la grupa sau clasa respectivă, dacă fac dovada calificării prin diplomă de studii sau prin atestat eliberat de liceul pedagogic sau seminarul teologic, recunoscut de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

 

Art. 49. – (1) Personalul didactic de predare, având o vechime efectivă în învăţământ, cu contract individual de muncă, de peste 25 de ani şi gradul didactic I, beneficiază de reducerea normei didactice cu două ore săptămânal, fără diminuarea salariului.

(2) În învăţământul obligatoriu din mediul rural, unde norma didactică de predare nu se poate constitui conform prevederilor art. 47 şi 48, aceasta poate fi diminuată, pentru personalul didactic de predare, la 16 ore pe săptămână, fiind constituită din ore de la specializarea sau specializările de bază şi din ore de la disciplinele stabilite la art. 47 fără diminuarea salariului. În această situaţie nu se aplică prevederile alineatului (1).

(3) Activitatea de dirigenţie-consiliere, inclusă în planurile de învăţământ, nu se cuprinde în norma didactică de predare, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (2).

 

Art. 50. – (1) Norma didactică de predare a personalului de conducere, de monitorizare şi evaluare din Direcţiilor Generale Judeţene pentru Învăţământ Preuniversitar, din unităţile de învăţământ, redusă parţial sau total, se stabileşte prin fişa postului, anexă la contractul individual de muncă, cu revizuire anuală, în baza prezentului statut şi în conformitate cu normele metodologice aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

(2) Directorul unităţii de învăţământ este degrevat total de ore de predare.

(3) Directorul educativ şi directorul adjunct au obligaţia de predare stabilită prin fişa postului.

 

Secţiunea III – Ocuparea funcţiilor didactice

 

Art. 51. – (1) Ocuparea funcţiilor didactice se face se face prin concurs.

(2) Concursurile se organizează în baza unor metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cu consultarea federaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ.

(3) Coordonarea metodologică a concursurilor pentru ocuparea funcţiilor didactice declarate vacante în învăţământul de stat este asigurată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării prin Direcţiile Generale Judeţene pentru Învăţământ Preuniversitar.

 

Art. 52. – Funcţiile didactice de predare pot fi ocupate cu personal titular şi/sau asociat. Personalul didactic titular şi cel asociat trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 37 şi, după caz, art. 38 din prezenta lege.

 

Art. 53. - Prin personal didactic titular se înţelege personal încadrat într-o funcţie didactică de predare, pe perioadă nedeterminată.

 

Art. 54. - Prin personal didactic asociat se înţelege personalul încadrat într-o funcţie didactică de predare, angajat cu contract de muncă pe perioadă determinată, revizuibil anual.

 

Art. 55. (1) Structura şi numărul posturilor pentru personalul didactic auxiliar din unităţile şcolare care aparţin sistemului naţional de învăţământ se stabilesc de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, pe baza criteriilor de normare, elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, pentru fiecare categorie de personal.

(2) Ocuparea posturilor de personal didactic auxiliar se face pe baza unui concurs organizat la nivelul unităţii/instituţiei de învăţământ.

 

Art. 56. – (1) Ocuparea funcţiilor didactice de conducere de la nivelul unităţii sau instituţiei de învăţământ se face în urma promovării concursului desfăşurat pe baza metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

(2) În cazul neocupării sau în cazul vacantării între etapele de concurs, funcţiile didactice de conducere de la nivelul unităţilor si instituţiilor, pot fi ocupate cu personal didactic prin detaşare, până la ocuparea postului printr-un nou concurs, dar nu mai mult de sfârşitul anului şcolar.

 (3) În unităţile distincte de învăţământ cu predare în limba unei minorităţi naţionale, funcţiile de conducere se ocupă cu personal didactic de conducere care aparţine acestei minorităţi sau de personal didactic bun cunoscător al limbii respective.

(4) În unităţile de învăţământ cu secţii de predare în limba unei minorităţi naţionale, unul dintre directori trebuie să aparţină acestei minorităţi sau să fie bun cunoscător al limbii respective.

(5) Directorii, directorii educativi şi directorii adjuncţi, numiţi la unităţile care fac obiectul prevederilor alineatelor (4) şi (5) ale prezentului articol, trebuie să fie buni cunoscători ai limbii române.

 

Art. 57. – (1) Ocuparea funcţiilor specifice de conducere de la Direcţiile Generale Judeţene pentru Învăţământ Preuniversitar şi a funcţiei de director la nivelul Caselor Corpului Didactic se face conform legii.

(2) În cazul neocupării sau în cazul vacantării între etapele de concurs, funcţiile specifice de conducere de la nivelul Direcţiilor Generale Judeţene pentru Învăţământ Preuniversitar şi funcţia de director al Casei Corpului Didactic pot fi ocupate prin detaşare.

 

Art. 58. – (1) Ocuparea funcţiilor publice specifice de la nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării se face conform legii.

(2) În cazul neocupării sau în cazul vacantării între etapele de concurs, funcţiile de conducere, pot fi ocupate cu personal didactic prin detaşare, până la ocuparea postului printr-un nou concurs.

 

Art. 59. – (1) Ocuparea funcţiilor didactice de monitorizare şi evaluare de la nivelul Direcţiilor Generale Judeţene pentru Învăţământ Preuniversitar se face conform metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

(2) În cazul neocupării sau în cazul vacantării între etapele de concurs, funcţiile didactice de monitorizare şi evaluare de la nivelul Direcţiilor Generale Judeţene pentru Învăţământ Preuniversitar, pot fi ocupate de personal didactic de predare prin detaşare, până la ocuparea postului printr-un nou concurs, dar nu mai mult de sfârşitul anului şcolar.

(3) În judeţele cu învăţământ în limbile minorităţilor naţionale, structura funcţiilor de monitorizare şi evaluare din Direcţiile Generale Judeţene pentru Învăţământ Preuniversitar cuprinde şi un număr corespunzător de inspectori şcolari pentru acest învăţământ, în condiţiile prezentei legi.

 

 

Secţiunea IV – Angajarea/încetarea angajării în/din funcţiile didactice

 

Art. 60. – Personalul didactic de predare, în urma desfăşurării concursului de ocupare a funcţiilor didactice de predare, încheie contract individual de muncă cu unitatea de învăţământ, reprezentată prin director.

 

Art. 61. – (1) Numirea personalului didactic de conducere, director şi director adjunct de la nivelul unităţilor de învăţământ se face conform legii.

(2) Numirea directorului educativ se face de către directorul unităţii de învăţământ.

 (3) Funcţiile de director/director adjunct/director educativ se pot ocupa prin detaşare în cazul neocupării prin concurs.

 (4) Directorul încheie un contract de management cu Direcţia Generală Judeţeană pentru Învăţământul Preuniversitar. Evaluarea activităţii directorului se face anual de către Direcţia Generală Judeţeană pentru Învăţământ Preuniversitar pe baza metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

 

Art. 62. – Personalul didactic de conducere de la nivelul Direcţiilor Generale Judeţene pentru Învăţământ Preuniversitar şi de la nivelul Casei Corpului Didactic este angajat conform legii; directorul general şi directorul Casei Corpului Didactic încheie câte un contract de management cu Ministrul Educaţiei şi Cercetării; evaluarea activităţii se face anual de către Ministerul Educaţiei şi cercetării pe baza metodologiei aprobate prin ordin al ministrului.

 

Art. 63. (1) Angajarea personalului didactic în funcţiile didactice de monitorizare şi evaluare de la nivelul Direcţiilor Judeţene pentru Învăţământul Preuniversitar, reuşit la concurs, se face de către directorul general al Direcţiei Judeţene pentru Învăţământ Preuniversitar.

(2) În cazul neocupării funcţiilor didactice de monitorizare şi evaluare de la nivelul Direcţiei Generale Judeţene pentru Învăţământ Preuniversitar, sau în cazul vacantării acestor funcţii între etapele de concurs, directorul general numeşte inspectori prin detaşare, cu aprobarea consiliului de administraţie, până la ocuparea postului prin concurs, dar nu mai mult de sfârşitul anului şcolar.

 

Art. 64. – (1) Personalul didactic care ocupă funcţii specifice în cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării se numeşte, în urma promovării concursului, prin ordin al ministrului.

(2) În cazul neocupării prin concurs a funcţiilor publice specifice de conducere şi de execuţie din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, pot fi numite temporar pe aceste funcţii, prin ordin al ministrului, persoane care îndeplinesc condiţiile de ocupare, cu avizul agenţiei naţionale a Funcţionarului Public.

 

Art. 65. – (1) Eliberarea din funcţie se face de către conducătorul instituţiei care a emis ordinul de numire.

 

 

CAPITOLUL III – Dezvoltarea carierei ştiinţifice, didactice

    şi manageriale a personalului didactic

 

 

Art. 66. – Profesionalizarea reprezintă procesul de formare şi dezvoltare a ansamblului de competenţe care permit asumarea de roluri şi realizarea de sarcini profesionale specifice, la un nivel superior de performanţă, în situaţii şi contexte profesionale cât mai diverse.

 

Art. 67. - Domenii de competenţă pentru exercitarea funcţiei didactice:

a) comunicare şi curriculum;

b) evaluarea şi înregistrarea progresului elevilor;

c) management educaţional;

d) dezvoltare profesională generală (psihopedagogică şi de specialitate);

e) parteneriatul familie-şcoală-societate.

 

Art. 68. – (1) Dezvoltarea carierei personalului didactic are la bază sistemul de credite profesionale transferabile.

(2) Personalul didactic de predare, de conducere, de consiliere şi evaluare trebuie să realizeze într-un anumit interval de timp un număr de credite corespunzător fiecărei etape de carieră.

(3) Modalitatea de obţinere creditelor profesionale se stabileşte prin metodologie elaborată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

(4) Numărul de credite realizat se converteşte în punctaj pentru acordarea salariului sau gradaţiei de merit.

(5) Realizarea numărului de credite, la intervalul de timp prevăzut de metodologie, este una dintre condiţiile pentru acordarea stimulentelor financiare.

(6) Personalul didactic de predare, de conducere, de consiliere şi evaluare care nu realizează numărul de credite stabilit conform metodologiei este planificat în anul şcolar următor, să parcurgă un program de perfecţionare.

 

Art. 69. - (1) Formarea iniţială a personalului didactic reprezintă dobândirea de cunoştinţe şi competenţe, pe domenii de studii, în vederea ocupării posturilor didactice.

 

Art. 70. - (1) Formarea continuă a personalului didactic reprezintă înnoirea şi perfecţionarea practicilor profesionale, prin actualizarea cunoştinţelor însuşite în timpul formării iniţiale, precum şi schimbarea orientării profesiei prin dobândirea de noi competenţe.

(2) Formarea continuă se realizează prin perfecţionare şi conversie profesională.

(3) Perfecţionarea se poate realiza prin obţinerea gradelor didactice respectiv prin acumularea numărului de credite profesionale prevăzute de metodologie.

(4) Conversia profesională în sistemul de învăţământ vizează extinderea pregătirii iniţiale în vederea obţinerii dreptului de a preda şi alte discipline sau de a ocupa alte posturi didactice.

 

Art. 71. – Evoluţia în carieră a personalului didactic se face pe baza competenţelor profesionale, a numărului de credite profesionale transferabile acumulate, a rezultatelor obţinute cu elevii şi a implicării în activitatea educativă din şcoală.

 

Art. 72. – Modalităţile de organizare, de desfăşurare, de evaluare şi de finanţare a activităţilor de formare continuă a personalului didactic şi de obţinere a definitivării şi a gradelor didactice sunt stabilite prin metodologia aprobată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

 

          CAPITOLUL IV – Salarizarea şi evaluarea personalului didactic

 

Art. 73. – (1) Salarizarea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar se stabileşte diferenţiat, în raport cu:

a) calitatea activităţii, evaluată pe baza criteriilor de performanţă stabilite de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi adaptată de fiecare unitate sau instituţie de învăţământ la contextul specific, prin fişa postului;

b) funcţia didactică îndeplinită;

c) nivelul studiilor cerute pentru ocuparea funcţiei didactice, potrivit legii;

d) gradul didactic;

e) titlul ştiinţific;

f) vechimea recunoscută în învăţământ, structurată pe tranşe de vechime cuprinse în grila de salarizare.;

g) locul şi condiţiile specifice în care se desfăşoară activitatea.

(2) Pentru debutanţii titularizaţi în învăţământ se stabilesc coeficienţi de salarizare în funcţia de media obţinută la concursul de ocupare a posturilor didactice vacant; aceste criterii compensează criteriile de vechime.

(3) Salariul personalului didactic este compus din salariul de bază al funcţiei didactice, stabilit pe baza criteriilor de performanţă conform grilei de salarizare precum şi din alte drepturi, sporuri şi indemnizaţii.  

(4) Indemnizaţii şi sporuri care fac parte din salariul de bază:

a) Personalul didactic din învăţământul special beneficiază de o indemnizaţie de 15% din salariul de bază al funcţiei didactice conform grilei, inclusă în salariul de bază şi constituie bază de calcul pentru alte sporuri şi drepturi salariale care se calculează la salariul de bază;

b) Personalul didactic cu performanţe deosebite în inovarea didactică, în pregătirea preşcolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor distinşi la concursuri şcolare, faza naţională şi internaţională, în pregătirea elevilor proveniţi din grupuri dezavantajate, precum şi cu o vechime efectivă de peste cinci ani în învăţământ poate beneficia de gradaţia de merit acordată prin concurs care reprezintă un spor de 20% aplicat la salariul de bază al persoanei îndreptăţite şi constituie bază de calcul pentru alte sporuri şi drepturi salariale care se calculează la salariul de bază.

c) Personalul didactic poate beneficia de salariu de merit reprezentând un spor de până la 15% aplicat la salariul de bază al persoanei îndreptăţite şi constituie bază de calcul pentru alte sporuri şi drepturi salariale care se calculează la salariul de bază.

d) Personalul didactic cu o vechime efectivă, neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani, pe posturi didactice, în baza unui contract de muncă, beneficiază de un spor de stabilitate de 15% din salariul de bază, care face parte din acesta şi constituie bază de calcul pentru alte sporuri şi drepturi salariale care se calculează la salariul de bază. Pentru personalul didactic de predare acest spor este cuprins în coeficienţii de multiplicare prevăzuţi în grila de salarizare, la tranşele de vechime recunoscută de peste 10 ani în învăţământ, dar se acordă numai în cazul îndeplinirii condiţiei de vechime efectivă.

e) Personalul didactic de predare beneficiază, de un spor pentru suprasolicitare neuropsihică de 3% din salariul de bază, la fiecare tranşă de vechime recunoscută în învăţământ, structurată conform grilei de salarizare, inclus în coeficienţii de multiplicare. Personalul didactic auxiliar beneficiază de un spor pentru suprasolicitare neuropsihică de 3% din salariul de bază, la fiecare grad sau treaptă profesională a funcţiei didactice auxiliare din grilă, inclus în coeficienţii de multiplicare;

f) Personalul didactic de predare care îndeplineşte funcţia de diriginte - consilier, învăţător, institutor, educatoare, precum şi funcţia de profesor metodist/metodician, coordonator de cerc pedagogic primeşte o indemnizaţie de 10% din salariul de bază, care se include în acesta, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 49. alin. (2) şi (3);

g) Indemnizaţia de conducere sau indemnizaţia de monitorizare şi evaluare se acordă prin aplicarea procentului, stabilit pe baza criteriilor de performanţă, la nivelul maxim al salariului de bază al funcţiei didactice ocupate prevăzut la gradul didactic I şi vechime de peste 40 ani, procentele fiind următoarele:

- 55-75 % pentru director general, director general adjunct, director, director adjunct, şef de serviciu, şef de birou din Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi din organisme aflate în subordinea sau coordonarea directă a acestuia şi pentru directorul general din Direcţiile Generale Judeţene pentru Învăţământ Preuniversitar;

- 50-55 % pentru funcţii de monitorizare şi evaluare din Ministerul Educaţiei şi Cercetării, pentru directorul general adjunct din Direcţia Generală Judeţeană pentru Învăţământ Preuniversitar şi pentru directorul Casei Corpului Didactic

- 30-50 % pentru inspectorul şcolar de specialitate, inspector şcolar şi pentru funcţii echivalente din Direcţiile Generale Judeţene pentru Învăţământ Preuniversitar;

- 20 – 30% pentru profesorul metodist

- o indemnizaţie de până la 50 % pentru directorul unităţii de învăţământ;

- o indemnizaţie de până la 40 % pentru directorul educativ şi directorul adjunct al unităţii de învăţământ;

- o indemnizaţie de până la 40 % pentru directorii unităţilor de învăţământ pentru activităţi extraşcolare ;

- o indemnizaţie între 5-10 % pentru şefii de catedră/comisia diriginţilor.

Nivelul indemnizaţiilor de conducere acordate directorilor, directorilor educativi şi directorilor adjuncţi din unităţile de învăţământ se stabileşte de consiliul de administraţie al şcolii cu avizul Direcţiei Generale Judeţene pentru Învăţământ Preuniversitar şi al consiliilor locale sau judeţene, după caz, pe baza crteriilor elaborate de Direcţiile Generale Judeţene pentru Învăţământ Preuniversitar în baza unei metodologii aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în funcţie de amploarea şi complexitatea sarcinilor, mărimea şi specificul unităţii şi de performanţele manageriale. Aceste indemnizaţii se înscriu în contractul de management educaţional şi pot fi revizuite anual

h) un spor de 25% faţă de salariul de bază pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar, care are titlul ştiinţific de doctor; sporul de 25% pentru doctorat nu se cumulează cu gradul didactic I;

(5) Indemnizaţii, sporuri şi alte drepturi salariale care nu fac parte din salariul de bază:

a) Personalul didactic calificat potrivit art. 37., care desfăşoară activitate didactică în zone izolate, primeşte o indemnizaţie de 5-30% din salariul de bază al funcţiei didactice conform grilei de salarizare, în raport cu gradul de izolare. Diferenţierile pe zone şi localităţi, în cadrul limitelor prevăzute de lege, se stabilesc de către consiliile judeţene, în urma consultării reprezentaţilor federaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ la nivel de judeţ;

b) Personalul didactic desemnat să conducă şi să realizeze practica pedagogică pentru pregătirea viitoarelor educatoare şi a viitorilor învăţători, institutori şi profesori beneficiază de un spor de 10-25% din salariul de bază al funcţiei didactice conform grilei de salarizare calculat în raport cu numărul elevilor sau al studenţilor practicanţi, proporţional cu timpul lucrat. Procentajul de acordare a sporului va fi stabilit prin regulamentul de practică pedagogică aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării;

c) Personalul didactic care asigură predarea simultană în învăţământul obligatoriu la două - patru clase de elevi în învăţământul primar şi gimnazial beneficiază de un spor de 7-15% la salariul de bază. Procentul de acordare a sporului va fi stabilit pe baza criteriilor elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

d) Personalul didactic de predare titular beneficiază de o primă de instalare o singură dată, la angajarea prin concurs cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată în învăţământ, în primii 5 ani de la absolvirea studiilor. Cuantumul primei se stabileşte la nivelul salariului de bază al funcţiei didactice de predare, la momentul angajării.

e) Personalul încadrat în Ministerul Educaţiei şi Cercetării beneficiază de un spor de confidenţialitate de până la 15% din salariul de bază. Cuantumul sporului şi personalul care urmează să beneficieze de acesta se stabilesc, în condiţiile prevăzute de lege, prin ordin al ministrului.

f) Personalul didactic beneficiază şi de alte sporuri pentru condiţii deosebite de muncă, de premii şi alte drepturi băneşti prevăzute de legislaţia muncii.

g) Personalul din întregul sistem de învăţământ care lucrează mai mult de 75% din timpul normal de lucru la computer beneficiază de un spor de până la 10% din salariul de bază. Cuantumul sporului şi personalul care urmează să beneficieze de acesta se stabilesc, în condiţiile prevăzute de lege, de consiliul de administraţie al unităţii sau al instituţiei angajatoare.

(6) Ministerul Educaţiei şi Cercetării elaborează reglementări pentru stabilirea drepturilor salariale prevăzute la alin. (1)-(5).

 

Art. 74. (1) Drepturile salariale suplimentare, drepturile cu caracter social, alte drepturi şi facilităţi ale personalului didactic stabilite de lege între limite minime şi maxime se acordă pe baza contractelor colective de muncă încheiate între angajatori şi reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, potrivit legii.

 (2) Dacă înţelegerea sau contractul bilateral nu prevede altfel, personalul didactic asociat beneficiază de aceleaşi drepturi salariale ca şi personalul didactic român.

(3) Personalul didactic beneficiază de plata suplimentară a orelor efectuate la şcoala de după-amiază, pe bază de contract.

 

 

Art. 75. – (1) Gradaţia de merit se acordă pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul judeţului. Gradaţia de merit se calculează prin aplicarea unui procent de 25% la salariul de bază al persoanei îndreptăţite şi devine bază de calcul pentru sporuri şi alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de bază.

(2) Procedura de atribuire a gradaţiei de merit se stabileşte prin metodologia elaborată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

 (3) Gradaţia de merit se atribuie pe o perioadă de patru ani, de la data începerii anului şcolar imediat următor susţinerii concursului; după expirarea acestei perioade, personalul didactic poate participa la un nou concurs. Ministerul Educaţiei şi Cercetării elaborează metodologia şi criteriile de acordare a gradaţiei de merit.

(4) De gradaţie de merit beneficiază, în condiţiile legii şi personalul didactic încadrat în funcţii de conducere, monitorizare şi evaluare, personalul didactic auxiliar.

 

Art. 76. – (1) Personalul didactic poate beneficia de salariu de merit în limita a 15% din numărul posturilor existente în statul de funcţii al unităţii de învăţământ. Acesta reprezintă un spor de până la 15% aplicat la salariul de bază al persoanei îndreptăţite şi devine bază de calcul pentru sporuri şi alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de bază. Salariile de merit se acordă personalului didactic de conducere, monitorizare şi evaluare, execuţie şi auxiliar.

(2) Ordonatorii principali de credite care au în subordine unităţi de învăţământ cu un număr redus de posturi pot aproba, ca încadrarea în numărul maxim de beneficiari de salariu de merit şi în proporţiile stabilite pentru funcţiile didactice de execuţie să se facă la nivelul unităţilor respective luate împreună. Repartizarea numărului de beneficiari de salariu de merit pe unităţile luate în calcul, în acest caz, se face de către ordonatorul principal de credite.

(3) Ministerul Educaţiei şi Cercetării elaborează metodologia şi criteriile de acordare a salariului de merit, consultând federaţiile sindicale din învăţământ recunoscute la nivel naţional.

 (4) Personalul didactic nu poate beneficia simultan de gradaţie de merit şi de salariu de merit.

 

Art. 77. – (1) Evaluarea personalului didactic se face anual, conform Metodologiei de evaluare elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

 


 

TITLUL II

DISTINCŢII ŞI PREMII

 
 

 

 

 


Art. 78. – (1) Personalul didactic titular de predare şi cel cu catedră rezervată din Ministerul Educaţiei şi Cercetării, organisme sau instituţii aflate în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi din Direcţiile Generale Judeţene pentru Învăţământ Preuniversitar cu rezultate excelente în activitatea desfăşurată poate primi decoraţii, ordine, medalii, titluri, precum şi premii, potrivit legii.

(2) Ordinele şi medaliile care pot fi conferite personalului menţionat la alin. (1) sunt:

a) Ordinul Spiru Haret, clasele Comandor, Cavaler şi Ofiţer; ordinul se acordă personalului didactic din învăţământul preuniversitar;

c) Medalia Membru de onoare al corpului didactic; medalia se acordă personalului didactic pensionabil, cu activitate deosebită în învăţământ.

 

Art. 79. – În afara distincţiilor prevăzute la art.78, ministrul educaţiei este autorizat să acorde personalului didactic, de conducere, monitorizare şi evaluare, precum şi celor care deţin funcţii publice specifice în minister şi în Direcţiile Generale Judeţene pentru Învăţământ Preuniversitar următoarele distincţii şi premii:

a) Adresa de mulţumire publică;

b) Diploma Gheorghe Lazăr, clasele I, a II-a şi a III-a, pentru învăţământul preuniversitar, cu acordarea unui premiu de 20%, 15%, respectiv 10% din suma salariilor de baza primite în ultimele 12 luni;

c) Diploma de excelenţă se acordă personalului didactic pensionat sau pensionabil, cu activitate deosebită în învăţământ; diploma este însoţită de un premiu de 20% din suma salariilor de baza, corespunzător funcţiei îndeplinite în ultimele 12 luni.

 

Art. 80. - (1) Distincţiile şi premiile prevăzute la art. 78 şi 79 din prezenta lege se acordă în baza unui regulament, aprobat de ministrul educaţiei şi cercetării.

(2) În construcţia bugetului, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, consiliile judeţene şi locale vor prevedea anual, fonduri pentru acordarea de premii şi distincţii personalului didactic.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITLUL III

RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ SI MATERIALĂ A PERSONALULUI DIDACTIC

 
 

 

 

 

 


CAPITOLUL I – Tipuri de sancţiuni

 

Art. 81. – (1) Personalului didactic din învăţământ i se pot aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare ori de câte ori se constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară.

(2) Constituie abatere disciplinară săvârşirea cu vinovăţie a unor fapte în legătura cu munca – acţiuni sau inacţiuni – prin care se încalcă îndatoririle ce îi revin potrivit contractului individual de muncă, prevederilor legale, ordinelor şi dispoziţiilor legale ale conducătorilor ierarhici, precum şi prin care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului instituţiei.

 

Art. 82. – (1) Sancţiunile disciplinare, care se pot aplica personalului didactic, în raport cu gravitatea abaterilor, sunt:

a) observaţie scrisă;

b) avertisment scris;

c) diminuarea salariului de bază, cumulat când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de monitorizare şi evaluare, cu până la 10%, pe o perioada de 1-3 luni;

d) suspendarea acordării gradaţiei de merit sau a salariului de merit pe o perioadă de 1-3 luni;

e) suspendarea, pe o perioada de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei funcţii de conducere, de monitorizare şi evaluare;

f) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de a face parte din comisiile de organizare şi desfăşurare a examenelor naţionale;

g) destituirea din funcţia de conducere, de monitorizare şi evaluare;

h) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

(2) Abaterile disciplinare nu se pot sancţiona prin amenzi.

 

CAPITOLUL II – Sesizarea săvârşirii abaterii

 

Art. 83. – În raport cu locul în care se săvârşesc şi se constată, abaterile disciplinare pot fi:

a)     abateri la nivelul unităţii de învăţământ preuniversitar;

b)     abateri la nivelul instituţiilor de învăţământ subordonate Direcţiei Generale Judeţene pentru Învăţământul Preuniversitar;

c)      abateri la nivelul Direcţiei Generale Judeţene pentru Învăţământ Preuniversitar ;

d)     abateri la nivelul organismelor de nivel naţional aflate în subordinea sau afiliate Ministerului Educaţiei şi Cercetării;

e)     abateri la nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

 

Art. 84. – (1) Sesizarea săvârşirii abaterii disciplinare se poate face de:

a) orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său, sau într-un interes legitim, personal sau public;

b) personalul didactic de conducere din unitatea sau instituţia respectivă sau de alte categorii de personal de conducere aflate în exercitarea drepturilor legale în unitatea sau instituţia unde s-a comis abaterea;

c) personalul didactic de monitorizare şi evaluare aflat în exercitarea drepturilor sale legale în unitatea sau instituţia unde s-a comis abaterea.

(2) Sesizarea se face în scris şi se consemnează în condica de inspecţii sau la registratura generală a unităţii sau a instituţiei respective sau a autorităţilor ierarhic superioare.

 

CAPITOLUL III - Procedura de cercetare a abaterii

 

Art. 85. - (1) În scopul constatării abaterii, se dispune începerea cercetării abaterilor săvârşite de o comisie numită de:

a) consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, pentru abaterile menţionate la art. 83, litera a);

b) consiliul de administraţie al unităţii respective, la unităţile pentru activităţi extraşcolare şi instituţiile subordonate Direcţiei Generale Judeţene pentru Învăţământ Preuniversitar, pentru abaterile menţionate la art.83 lit. b);

c) consiliul de administraţie al Direcţiei Generale Judeţene pentru Învăţământ Preuniversitar, pentru aparatul propriu şi pentru conducerile unităţilor de învăţământ, ale unităţilor pentru activităţi extraşcolare şi ale instituţiilor subordonate acestuia, precum şi pentru abaterile menţionate la art.83 lit. c);

d) consiliul de administraţie al organismelor de nivel naţional aflate în subordinea sau afiliate Ministerului Educaţiei şi Cercetării, pentru abaterile menţionate la art.83 lit. d);

e) Ministrul Educaţiei şi Cercetării, pentru funcţiile de conducere, monitorizare şi evaluare din cadrul Ministerului Educaţiei şi pentru funcţiile de conducere din cadrul Direcţiei Generale Judeţene pentru Învăţământ Preuniversitar şi ale unităţilor subordonate sau afiliate, pentru abaterile menţionate la art.83 lit. e);

(2) Autorităţile prevăzute la alin. (1) numesc comisia de cercetare de la nivelul unităţii sau al instituţiei respective, anual, începând cu 1 septembrie. Mandatul comisiei de cercetare este de un an şcolar.

 

Art. 86 – (1) Comisia de cercetare este formată din 3-5 membri. La numirea comisiei se ţine cont de următoarele:

- unul dintre membrii este reprezentantul organizaţiei sindicale din care face parte persoana aflată în discuţie sau un reprezentant al salariaţilor, acolo unde nu există sindicat;

- toţi membrii comisiei de cercetare sunt persoane recunoscute pentru autoritatea morală şi profesională.

(2) În comisiile de cercetare a abaterilor personalului didactic de predare sau didactic auxiliar de la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar va fi inclus şi un membru din categoria personal didactic de monitorizare şi evaluare de la Direcţia Generală Judeţeană pentru Învăţământ Preuniversitar sau, după caz, în funcţie de gravitatea abaterii de la Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

 

Art. 87 – Cercetarea presupusei abateri disciplinare şi comunicarea deciziei de sancţionare se fac în termen de cel mult 15 zile de la data înregistrării sesizării la autoritatea competentă să efectueze cercetarea, dar nu mai târziu de 30 zile de la data sesizării abaterii.

Art. 88 – (1) În cadrul cercetării abaterii prezumate se stabilesc faptele şi urmările acestora, împrejurările în care au fost săvârşite, existenţa sau inexistenţa vinovăţiei, precum şi orice alte date concludente.

(2) Audierea celui cercetat şi verificarea apărării acestuia sunt obligatorii. În acest sens, persoana cercetată va fi convocată în scris de către comisia de cercetare, cu minimum 48 ore înainte, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii.

O dată cu convocarea, persoanei cercetate i se pun la dispoziţie toate actele cercetării existente la momentul respectiv. Audierea se finalizează cu un proces verbal semnat de membrii comisiei de cercetare şi de persoana audiată.

(3) În cursul cercetării disciplinare prealabile, persoana cercetată are dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere comisiei de cercetare toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul de a fi asistată, la cererea sa, de către un apărător sau de un reprezentant al sindicatului al cărui membru este. Comisia de cercetare are obligaţia de a verifica susţinerile făcute de către persoana cercetată, în apărare.

(4) Neprezentarea persoanei cercetate la convocarea făcută în condiţiile prevăzute la alin.(2), fără un motiv obiectiv, refuzul acesteia de a da declaraţii scrise, sau refuzul de a semna procesul verbal de audiere, se constată într-un proces-verbal separat şi nu împiedică finalizarea în termen a cercetării.

Art. 89 – (1) Cercetarea se finalizează prin întocmirea unui raport de către comisia de cercetare, în care se consemnează rezultatul cercetării şi se propune sancţiunea.

(2) Raportul comisiei de cercetare trebuie să conţină, în mod obligatoriu, descrierea faptei care constituie abatere disciplinară; prevederile din statutul personalului didactic şi din alte acte normative stabilite în baza legii, care au fost încălcate de către persoana cercetată, motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de către persoana cercetată în timpul cercetării disciplinare prealabile. După caz, raportului i se anexează procesul verbal menţionat la art.85, alin.(4).

 

CAPITOLUL IV - Aplicarea sancţiunii

Art. 90 – (1) Sancţiunea se stabileşte, pe baza raportului comisiei de cercetare, de către autoritatea prevăzută la art.85 alin. (1), care a numit aceasta comisie şi se consemnează în procesul verbal al şedinţei.

(2) La stabilirea sancţiunii disciplinare se ţine seama de cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de persoana în cauză, împrejurările în care abaterea a fost săvârşită, gradul de vinovăţie a persoanei, consecinţele abaterii disciplinare, comportarea generală în serviciu a persoanei, precum şi de existenţa în antecedentele acesteia – menţionate în dosarul profesional – a altor sancţiuni disciplinare care nu au fost radiate în condiţiile prezentei legi.

(3) Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate stabili numai o singură sancţiune.

(4) Pentru funcţionarii publici de conducere şi execuţie sancţiunile se stabilesc conform prevederilor legii funcţionarului public.

 

Art. 91 – (1) Pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar, decizia de sancţionare este emisă de către autoritatea care a făcut numirea în funcţia didactică.

(2) Având în vedre precizările art.87, deciziile de sancţionare sau non sancţionare se iau în termen de 15 zile de la declanşarea procedurii de cercetare, dar nu mai târziu de 30 zile lucrătoare.

 

Art. 92 – (1) Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 3 zile lucrătoare de la data emiterii şi produce efecte de la data comunicării.

(2) Sub sancţiunea nulităţii absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu: descrierea faptei care constituie abatere disciplinară, precizarea prevederilor din statutul personalului didactic şi din alte acte normative stabilite în baza legii, care au fost încălcate, motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate în timpul cercetării disciplinare, temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică, termenul în care sancţiunea poate fi contestată, instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată.

(3) Persoanei găsite nevinovată i se comunică în scris rezultatul cercetării.

(4) Comunicarea se predă personal persoanei în cauză, cu semnătură de primire, ori, în caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de aceasta.

 

Art. 93 – (1) Sancţiunea disciplinara se aplică numai după efectuarea cercetării faptei sesizate în scris, audierea celui în cauză şi verificarea susţinerilor făcute de acesta, în apărare şi comunicarea acesteia.

(2) Nerespectarea procedurii de stabilire a sancţiunii disciplinare atrage după sine nulitatea absolută a acesteia.

 

Art. 94 – Verificarea aplicării sancţiunii se realizează de către autoritatea care a dispus sancţionarea şi, după caz, de către autorităţile ierarhic superioare.

 

CAPITOLUL V - Contestarea sancţiunii

 

Art. 95. – Persoanele sancţionate au dreptul de a contesta, în scris, decizia respectivă în termen de 15 zile de la comunicarea ei.

 

Art. 96. – În învăţământul preuniversitar, contestaţia se depune la Colegiul de disciplină de pe lângă Direcţia Generală Judeţeană pentru Învăţământ Preuniversitar, pentru sancţiunile prevăzute la art. 82 lit. a)-c), şi la Colegiul central de onoare de pe lângă Ministerul Educaţiei şi Cercetării, pentru sancţiunile prevăzute la art. 82 lit. d)-h).

 

Art. 97. – Normele privind componenţa, organizarea şi funcţionarea, precum şi atribuţiile Colegiului central de onoare de pe lângă Ministerul Educaţiei şi Cercetării, se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului educaţiei.

 

Art. 98. – (1) Hotărârea acestor colegii este definitivă şi se comunică persoanei în cauză şi autorităţii care a stabilit sancţiunea iniţială în termen de 15 zile de la pronunţare dar nu mai târziu de 30 zile de la contestare.

(2) Hotărârea se aplică de către autorităţile menţionate la art.85.

 

Art. 99. – Persoana sancţionată poate ataca sancţiunea, devenită definitivă în temeiul art.98, la instanţele judecătoreşti competente, în termen de 30 zile calendaristice de la data comunicării.

 

CAPITOLUL VI – Radierea sancţiunii

 

Art. 100. – (1) În cazul în care cel sancţionat nu a mai săvârşit abateri disciplinare, îmbunătăţindu-şi activitatea şi comportamentul, sancţiunile disciplinare se radiază de drept, după cum urmează:

a) în termen de 6 luni de la aplicare, sancţiunea prevăzută la art.82, lit. a) şi b);

b) în termen de un an de la expirarea termenului pentru care au fost aplicate, sancţiunile disciplinare prevăzute la art.82 lit. c)- e);

c) în termen de 5 ani de la aplicare, sancţiunea prevăzută la art.82 lit. f).

d) în termen de 10 ani de la aplicare, sancţiunea prevăzută la art.82 lit. g).

 

(2) Autoritatea care a aplicat sancţiunea prevăzută la art.82 lit. a)- c) poate dispune ridicarea şi radierea sancţiunii, făcându-se menţiunea corespunzătoare în statul personal de serviciu al celui în cauză.

 

Art. 101. – Răspunderea materială a personalului didactic se stabileşte potrivit legislaţiei muncii. Demersurile pentru recuperarea pagubelor şi a prejudiciilor se fac de către conducerea unităţii sau a instituţiei cu personalitate juridică al cărei salariat este cel în cauză, în afară de cazurile când, prin lege, se dispune altfel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

PARTEA II

                                       

ÎNVĂŢĂMÂNTUL UNIVERSITAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

TITLUL I

ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE. PERSONALUL DIDACTIC  

 
 

 

 

 

 


CAPITOLUL I:      Personalul comunităţii universitare. Funcţiile didactice.

Condiţii cadru de ocupare a funcţiilor didactice

 

Secţiunea 1: Personalul comunităţii universitare

 

Art. 102

(1)   Personalul comunităţii universitare este compus din personalul didactic, didactic auxiliar, de cercetare şi nedidactic, care are contract de muncă cu universitatea respectivă. Din comunitatea universitară mai fac parte studenţii, şi cursanţii, înmatriculaţi legal, în perioada de studii, precum şi persoanele cărora li s-a conferit calitatea de membru al comunităţii universitare prin hotărâre a Senatului universitar.

(2)   Personalul comunităţii universitare are drepturile şi îndatoririle stabilite prin Carta Universitară şi Legea învăţământului superior.

(3)   Prin personal didactic, în sensul prezentei legi, se înţelege personalul care deţine în mod legal, unul din titlurile universitare prevăzute de prezenta lege, care aparţine unei instituţii de învăţământ superior şi care desfăşoară activităţi directe cu studenţii, în domeniul educaţiei şi al cercetării ştiinţifice.

(4)   În raport cu relaţiile de muncă stabilite cu instituţia de învăţământ superior, personalul didactic poate fi: titular sau asociat. În raport cu participarea la procesul didactic şi gradul de pregătire profesională, personalul didactic poate fi: personal didactic sau personal didactic auxiliar. În raport cu disciplina de învăţământ, personalul didactic poate fi titular sau asociat al cursului respectiv.

(5)   Prin personal didactic titular se înţelege personalul didactic care ocupă o funcţie didactică într-o universitate, pe o perioadă nedeterminată, în condiţiile legii, funcţia respectivă fiind declarată, potrivit Codului muncii, funcţie de bază.

(6)   Calitatea de titular există numai în raport cu o singură instituţie de învăţământ superior; când un cadru didactic desfăşoară activităţi didactice sau de cercetare ştiinţifică în mai multe instituţii de învăţământ superior, calitatea de titular poate fi numai la una dintre ele, iar în celelalte, calitatea este de cadru didactic asociat. Instituţia de învăţământ superior în care cadrul didactic este titular are obligaţia de a păstra, completa şi mânui potrivit legii, cartea de muncă sau registrul angajaţilor, cu specificaţia calităţii de titular.

(7)   Prin personal didactic auxiliar, în sensul prezentei legi, se înţelege personalul care participă în mod direct în procesul de educaţie sau cercetare ştiinţifică cu studenţii, contribuind nemijlocit la desfăşurarea orelor de clasă, de laborator şi de cercetare ştiinţifică. Personalul didactic auxiliar trebuie să aibă studii potrivit fişei postului, legal constituit.

(8)   Personalului din universităţi, încadrat pe funcţii de cercetător ştiinţific, i se aplică în totalitate prevederile Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.

(9)    În cazul desfiinţării unei unităţi de învăţământ superior , personalul astfel disponibilizat poate beneficia de salarii compensatorii

 

Secţiunea 2: Funcţiile didactice

Art. 103

(1) Funcţiile didactice în învăţământul superior sunt: asistent universitar, lector universitar/şef de lucrări, conferenţiar universitar şi profesor universitar.

(2) În învăţământul superior, poate funcţiona personal didactic asociat pentru funcţiile prevăzute la aliniatul 1.

(3) În raport cu necesităţile academice proprii, instituţiile de învăţământ superior pot angaja la catedră specialişti cu valoare recunoscută în domeniu, din ţară sau din străinătate, în calitate de cadre didactice asociate invitate, pe durată determinată. Senatul universitar, conform Chartei universitare, stabileşte funcţia didactică corespunzătoare pentru personalul asociat invitat.

(4) Salarizarea personalului didactic universitar, cu calitatea de asociat invitat, se stabileşte prin hotărâre de Guvern.

Art. 104

(1) Personalul didactic prevăzut la art. 103 desfăşoară şi activităţi de cercetare ştiinţifică, de dezvoltare tehnologică şi inovare, de proiectare şi transfer tehnologic, de creaţie artistică sau sportivă, potrivit specificului.

(2) În catedre, departamente, unităţi sau centre de cercetare şi microproducţie poate funcţiona pe posturi distincte şi personal de cercetare ştiinţifică, personal de cercetare ştiinţifică asociat şi studenţi sau cursanţi, precum şi alte categorii de personal, potrivit legii.

 

Secţiunea 3: Condiţii cadru de ocupare a funcţiilor didactice

Art. 105

(1) Funcţiile didactice în învăţământul superior se ocupă numai prin concurs, organizat şi validat la nivelul instituţiei respective, de stat sau particulară, acreditată. Ocuparea funcţiilor didactice în instituţiile de învăţământ superior autorizate să funcţioneze provizoriu, se face prin concurs organizat de o altă universitate acreditată, stabilită prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului la cererea instituţiei interesate.

(2)  Pentru participarea la concursul de ocupare a funcţiei de asistent universitar, se cere absolvirea cu diplomă de licenţă şi de master a unei instituţii de învăţământ superior, sau cu diplome echivalente acestora şi calitatea de doctorand/doctor. Până la obţinerea titlului de doctor, angajarea se face cu contract de muncă pe durată determinată, pentru cel mult 4 ani. Dacă în această perioadă asistentul universitar nu obţine titlul de doctor, contractul de muncă cu universitatea respectivă încetează, iar participarea sa la un nou concurs de ocupare a unei funcţii didactice în aceiaşi universitate, este posibilă numai după obţinerea titlului de doctor.

(3)  La concursul de ocupare a funcţiei de lector universitar/şef de lucrări, se pot înscrie acele persoane care au diplomă de doctor şi au performanţe în cercetare ăi în învăţământ şi expertiză în practica domeniului

(4)  Pentru participarea la concursul de ocupare a funcţiilor de conferenţiar universitar sau profesor universitar se pot înscrie persoanele care au diplomă de doctor şi au performanţe confirmate la nivel naţional şi internaţional în cercetare, experienţă şi capacităţi de inovare pedagogică şi expertiză profesională în domeniul postului. Performanţele sunt probate în conformitate cu criteriile naţionale privind asigurarea calităţii în învăţământul superior

(4) Candidatul la ocuparea unui post didactic cu predare în altă limbă decât cea în care şi-a făcut studiile universitare, susţine o probă practică sau, după caz, prelegerea publică, în limba în care urmează să facă predarea. Această condiţie se aplică şi în cazul în care un cadru didactic este propus după titularizarea prin concurs, să desfăşoare activităţi didactice în altă limbă decât cea în care şi-a făcut studiile. În acest caz, proba se validează la nivelul senatului universitar, pe baza calificativului „admis” sau „respins” dat de o comisie desemnată în acest scop de senat, pe baza unei metodologii specificate de Carta universitară.

(5) Posturile scoase la concurs trebuie să fie constituite pe un număr limitat de discipline, astfel: pentru posturile de asistent universitar şi lector universitar/şef de  lucrări cel mult 4 discipline, pentru postul de conferenţiar universitar cel mult 3 discipline, iar pentru postul de profesor universitar cel mult două dicipline diferite

Art. 106

Candidatul pentru ocuparea posturile didactice de lector universitar/şef de lucrări şi de conferenţiar universitar trebuie să facă dovada aptitudinilor didactice prin probă/prelegere publică în faţa comisiei de concurs şi a unei grupe alcătuite din cel puţin 7 studenţi care au parcurs disciplina postului în concurs. Pentru

Art. 107

(1) În învăţământul superior medical, candidaţii la concursul pentru ocuparea postului de asistent universitar trebuie să aibă cel puţin titlul de medic rezident. Fac excepţie posturile de la disciplinele care nu au corespondent în reţeaua Ministerului Sănătăţii.

(2) În învăţământul superior medical, la disciplinele cu corespondenţă în reţeaua Ministerului  Sănătăţii, candidaţii la concursul pentru ocuparea posturilor de conferenţiar universitar trebuie să aibă şi titlul de medic primar.

Art. 108

(1) Concursul pentru ocuparea posturilor didactice are caracter deschis. La concurs se poate prezenta orice persoană care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea învăţământului, de prezentul Statut şi de Carta Universitară sau Regulamentul concursurilor de ocupare a posturilor didactice din universitatea respectivă. Pentru persoane de altă cetăţenie decât cea română, se pot stabili condiţii suplimentare prin hotărâre de Guvern.

(2) Comisiile de concurs sunt formate din personal didactic titular din instituţia respectivă şi din cel puţin două alte instituţii de învăţământ superior acreditate din ţară sau străinătate, numărul minim de membri fiind 5 Preşedintele comisiei se alege dintre cei 5 membri desemnaţi, în persoana celui cu gradul didactic superior şi cu experienţa didactică cea mai mare.

Senatul instituţiei de învăţământ superior aprobă comisia de concurs pentru fiecare post vacant scos la concurs.

Funcţia didactică a membrilor comisiei de concurs trebuie să fie cel puţin echivalentă cu funcţia scoasă la concurs. Pot fi membri în comisiile de concurs persoanele care nu se află în conflict de interese. Pentru aceasta fiecare membru al comisiei completează o declaraţie pe proprie răspundere, prin care precizează că nu are soţ/soţie , rudă până la gradul al patrulea inclusiv dintre candidaţii care participă la concursul pentru ocuparea funcţiei didactice şi îşi asumă responsabilitatea pentru cele declarate  

(3) Participarea membrilor desemnaţi în comisiile de concurs este plătită de către universitatea deţinătoare a posturilor scose la concurs, cu sume reprezentând salariul de bază al postului în concurs.

(4) Anunţarea publică a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante sau transformate se face, de către instituţia de învăţământ superior, în Monitorul Oficial al României şi cel puţin într-un ziar din presa centrală, precum şi prin afişare la sediu şi pe pagina web a universităţii respective, în cel mult 60 de zile de la data începerii semestrului universitar.

(5) Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile de la data publicării postului în Monitorul Oficial al României şi pe pagina web a universităţii.

(6) Probele de concurs sunt stabilite de catedre în conformitate cu prevederile Regulamentului privind ocuparea posturilor didactice adoptat de senatul universitar. Conţinutul probelor este stabilit de către comisia de concurs. Tematica probelor de concurs, metodologia şi programul desfăşurării acestuia se pun la dispoziţia candidaţilor odată cu înscrierea la concurs.

(7) Dosarul de înscriere la concursul pentru ocuparea unui post didactic cuprinde în mod obligatoriu urmatoarele documente:

a) cerere-tip de înscriere;

b) copii legalizate ale diplomei de bacalaureat sau echivalentă, diplomei de licenţă sau echivalentă, aceasta însoţită de foaia matricolă şi ale diplomei de master, precum şi după caz, o adeverinţă doveditoare a activităţii desfăşurate după absolvirea studiilor universitare;

c) după caz, diploma de doctor în domeniul corespunzător postului, precum şi alte diplome sau titluri ştiinţifice, academice, pe care candidatul doreşte să le prezinte ca dovadă a meritelor sale profesionale şi ştiinţifice;

d) curriculum vitae;

e) lista lucrărilor publicate, însoţită de maxim 5 exemplare din titlurile reprezentative;

f) alte materiale solicitate de senatul universitar.

(8) Probele de concurs se programează şi se susţin o singură dată.

(9) Durata concursului şi finalizarea acestuia la nivelul comisiei de concurs se încadrează în 30 de zile de la data încheierii înscrierilor.

(10) Finalizarea concursului este obligatorie în termen de 30 de zile de la depunerea raportului comisiei de concurs.

Art. 109

(1)  Concursul pentru ocuparea funcţiei de asistent universitar constă în probe scrise, orale şi practice, specifice postului, stabilite şi apreciate potrivit Regulamentului privind ocuparea posturilor didactice, adoptat de senatul universitar.

(2)  Concursul pentru ocuparea funcţiei de lector universitar/şef de lucrări, constă în analiza dosarului de concurs şi a promovării cu cel puţin nota 8 a cerinţei formulate la art. 106 din prezenta lege. Tema probei/prelegerii publice, potrivit prevederilor art. 106 se stabileşte de către comisie şi se anunţă candidatului cu 48 de ore înainte de susţinere.

(3)  Concursul pentru ocuparea funcţiei de conferenţiar universitar, constă în analiza dosarului de concurs şi a promovării cu cel puţin nota 8 a cerinţei formulate la art. 106 din prezenta lege. Tema prelegerii publice, potrivit prevederilor art. 106 se stabileşte de către comisie şi se anunţă candidatului cu 48 de ore înainte de susţinere.

(4)  Concursul pentru ocuparea funcţiilor de profesor universitar, constă numai în analiza dosarului de concurs.

(5)  Comisia de concurs pentru postul de asistent universitar şi conferenţiar universitar este formată din conferenţiari şi profesori universitari titulari, la disciplinele din componenţa postului.

(5)  Comisia de concurs pentru postul de profesor universitar este formată numai din profesori universitari titulari, la disciplinele din componenţa postului.

(6)  Comisiile de concurs sunt propuse de către catedre, se avizează de consiliul facultăţii şi se aprobă de către senatul universitar.

(7)  Criteriile minimale care trebuie îndeplinite de candidaţii pentru ocuparea funcţiilor de conferenţiar universitar şi de cercetător ştiinţific gradul II se stabilesc prin Charta universitară

(8)  Criteriile minimale care trebuie îndeplinite de candidaţii pentru ocuparea funcţiilor de profesor universitar şi de cercetător ştiinţific gradul I se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului.

(9) Raportul comisiei de concurs, pentru fiecare post didactic, se întocmeşte de către preşedintele comisiei, pe baza rapoartelor fiecărui membru şi se supune, de către decan, aprobării consiliului facultăţii, prin vot nominal deschis. Consiliul facultăţii nu se poate substitui comisiei de concurs şi nu poate stabili alte ierarhii sau aprecieri.

(9)  Hotărârea consiliului facultăţii se supune validării de către senatul universitar, privind respectarea criteriilor şi a procedurii de concurs, precum şi a tuturor prevederilor legale privind ocuparea posturilor didactice în învăţământul superior.

(10)         Numirea pe postul de scos la concurs se face prin decizia rectorului, începând cu prima zi a semestrului următor concursului susţinut . Concursul pentru ocuparea funcţiei didactice de profesor universitar se organizează şi validează de către senatul universităţii în baza unei metodologii naţional adoptate prin hotărâre a guvernului

(11)         Rezultatele concursurilor de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare sunt validate în senatul instituţiilor de învăţământ superior. Confirmarea titlurilor didactice şi de cercetare se face de către rector, prin decizie.

Art. 110

(1)  Rezultatul concursului se aduce la cunoştinţă prin afişare la sediul instituţiei de învăţământ superior şi pe pagina de web a acesteia.

(2)  Pentru rezolvarea contestaţiilor senatul universitar va desemna noi comisii, la propunerea rectorului, a căror membri vor fi persoane din alte instituţii decât cele din care au făcut parte membrii comisiei iniţiale.

(3)  Atât aprobarea cât şi validarea rezultatelor comisiilor de contestaţii se realizează de către senatul universitar.

Art. 111

(1)  Contestaţiile se adresează senatului universitar, în termen de cel mult 10 zile de la data publicării rezultatului concursului şi se soluţionează în termen de cel mult 30 de zile de la data expirării termenului de contestaţie.

(2) Rezultatul contestaţiei este definitiv şi se aduce la cunoştinţă prin afişare la sediul universităţii şi pe site, în termen de 5 zile de la data expirării perioadei de soluţionare a contestaţiei.

(3) În cazul în care postul scos la concurs nu a fost ocupat, concursul poate fi reluat cu respectarea procedurii complete, potrivit legii.

Art. 112

Funcţiile şi gradele de cercetător ştiinţific în reţeaua învăţământului superior se ocupă potrivit reglementărilor legale specifice, în vigoare.

Art. 113

(1) Posturile didactice vacante pot fi ocupate temporar, de personal didactic titular din instituţia de învăţământ superior respectivă sau de personal didactic asociat, confirmat anual de către senat. În astfel de situaţii, plata se poate face pentru cumul de funcţie sau prin plata cu ora. În cazul cumulului de funcţii, pentru personalul didactic asociat se încheie contract de muncă pe perioadă determinată.

(2) Ocuparea posturilor didactice vacante cu personal didactic asociat se face prin concurs organizat la nivelul catedrei sau al departamentului, constând cel puţin din curriculum vitae şi interviu.

(3) Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante cu personal didactic asociat se aprobă de senatul universitar, cu respectarea condiţiilor de ocupare a posturilor didactice.

(4) Angajarea temporară a personalului didactic asociat se face prin decizia rectorului.

Art. 114

Angajarea specialiştilor cu valoare recunoscută în domeniu, din ţară sau din străinătate, în calitate de profesori asociaţi invitaţi, se avizează de consiliul departamentului sau al facultăţii şi se aprobă de senatul universitar, în condiţiile legii.

 

CAPITOLUL II: Conducerea instituţiilor de învăţământ superior se face cf.legii învâţământului superior

 

CAPITOLUL III: Perfecţionarea pregătirii personalului didactic şi didactic auxiliar

Art. 124

Perfecţionarea pregătirii personalului didactic din învăţământul universitar se realizează, în principal, prin formele prevăzute de Legea învăţământului superior.

Art. 125 Perfecţionarea pregătirii personalului didactic auxiliar se realizează în cadrul unui sistem de grade profesionale, pe baza unei metodologii specifice, aprobată de ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului.

Art. 126

Finanţarea activităţilor de perfecţionare a pregătirii personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământul superior este asigurată de instituţia de învăţământ superior. Fondurile necesare sunt asigurate din alocaţii bugetare şi din venituri proprii pentru instituţiile de stat şi numai din venituri proprii pentru instituţiile particulare. Fondurile pot fi suplimentate prin contribuţii ale agenţilor economici, prin fonduri ale unor organisme ştiinţifice, precum şi prin sponsorizări interne sau internaţionale, potrivit legii.

Art. 127

Evaluarea activităţii de perfecţionare se face de către catedră, departament sau de alte structuri instituţionale, potrivit criteriilor stabilite în Charta universitară.

 

 

CAPITOLUL IV: Norma didactică şi condiţiile de salarizare a personalului didactic

Secţiunea 1: Norma didactică şi de cercetare ştiinţifică

Art. 128

În învăţământul superior se pot constitui norme didactice, de cercetare şi norme didactice şi de cercetare. Activităţile cuprinse în norma didactică, de cercetare sau didactică şi de cercetare sunt cuprinse în fişa postului pe ramură, negociată de Ministerul educaţiei, cercetării şi tineretului  cu partenerii sociali

Pentru personalul didactic titular din sistemul de învăţământ superior din România, durata săptămânală de muncă este cea stabilită de legislaţia muncii în vigoare. În cadrul orelor respective o parte se normează ca activitate didactică săptămânală, sub numele de normă didactică săptămânală, iar diferenţa până la numărul de ore pe săptămână din legislaţia muncii se stabileşte cu activităţi de cercetare ştiinţifică şi alte activităţi precizate la art. 129, prevăzute calitativ în fişa postului şi cantitativ în Statul de funcţiuni, prin negocierea contractului individual de muncă.

Art. 129

a)     În atribuţiile personalului didactic şi de cercetare din învăţământul superior intră:

b)     Activităţi didactice de predare, activităţi tutoriale, de seminarizare şi lucrări de laborator, de instruire practică şi de evaluare, conform curriculei şi fişelor curriculare

c)      Activităţi de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, de proiectare şi creaţie artistică sau sportivă, după caz.

d)     Activităţi de pregătire ştiinţifică şi metodică, alte activităţi în interesul învăţământului şi cercetării

e)     Activităţi de promovare la nivel naţional şi internaţional a valorilor profesionale culturale, sportive şi ştiinţifice ale universităţii

f)       Activităţi de management şi administraţie universitară

Art. 130

(1) În învăţământul superior, norma didactică săptămânală se cuantifică în ore convenţionale. Această normă este de cel mult 15 ore/săptămână reprezentând activităţile prevăzute la art.129

(2) Ora convenţională este ora didactică de seminar, de laborator, de lucrări practice sau activităţi similare acestora

(3) În învăţământul superior ora de curs reprezintă 2 ore convenţionale

(4) Norma medie săptămânală pentru activităţile didactice, este diferenţiată astfel:

a) profesorul universitar: 2-6 ore fizice;

b) conferenţiarul universitar: 4-8 ore fizice;

c) lectorul universitar/şeful de lucrări: 8-10 ore fizice;

d) asistentul universitar: 6-10 ore fizice;.

(5) Norma de cercetare se stabileşte conform legislaţiei în vigoare

Norma didactică şi de cercetare cuprinde activităţile evidenţiate la art 129 precum şi activităţi de cercetare, raportul dintre acestea fiind stabilit prin Charta universitară şi contractul individual de muncă

 

(6) În situaţia în care norma medie săptămânală pentru activităţile didactice nu poate fi alcătuită numai din activităţi didactice directe cu studenţii, aceasta se completează cu activităţi de cercetare ştiinţifică, la propunerea şefului de catedră, cu acordul consiliului facultăţii.

Pentru cel mult un an de învăţământ universitar, 1-2 cadre didactice universitare dintr-o catedră, pot fi normate, fără normă medie săptămânală pentru activităţi didactice, situaţie în care îşi menţine calitatea de titular în funcţia didactică obţinută prin concurs. Astfel de situaţii necesită propunerea catedrei şi aprobarea în consiliul facultăţii şi în senatul universitar.

(7) Cadrele didactice titulare, a căror normă didactică nu poate fi constituită conform prevederilor art. 130, pot fi trecute temporar, la cererea acestora, cu norma integrală de cercetare ştiinţifică finanţată de la bugetul de stat, în cadrul catedrei sau al departamentului, menţinându-şi calitatea de titular în funcţia didactică obţinută prin concurs. În această perioadă, cadrul didactic are obligaţiile personalului de cercetare din învăţământul superior.

 (8) Atribuirea de ore pentru cumul sau plata cu ora, personalului didactic titular sau asociat se face la propunerea catedrei, cu avizul consiliului facultăţii/departamentului şi cu aprobarea senatului universităţii, cu respectarea prevederilor art 114

Art. 131

Cercetătorii ştiinţifici cu titlul de doctor pot fi utilizaţi şi pentru unele activităţi didactice directe cu studenţii, cu o normă medie săptămânală de 2-4 ore, numai cu acordul scris sau la cererea lor, cu diminuarea corespunzătoare a sarcinilor de cercetare ştiinţifică şi numai după susţinerea unei probe practice, de genul celei pe care urmează a o desfăşura, în faţa unei comisii desemnate de senat.

 

Secţiunea 2: Condiţiile de salarizare ale personalului didactic

Art. 132

Salarizarea personalului didactic şi de cercetare din învăţământul superior se face în condiţiile legii.

Art. 133

(1) Salarizarea personalului didactic se stabileşte în raport cu:

a) funcţia didactică;

b) calitatea activităţii didactico-ştiinţifice, stabilite pe baza procedurii de evaluare anuală;

c) calitatea activităţii de inovare, transfer tehnologic, rezultatelor cultural artistice sau sportive

d) norma didactică;

e) titlul ştiinţific;

f) vechimea recunoscută în învăţământul universitar;

g) condiţiile specifice în care îşi desfăşoară activitatea.

(2) Cadrul didactic aflat în situaţiile prevăzute la art. 130 alin. (4) şi (5) este salarizat corespunzator postului deţinut ca titular.

Art. 134

Salarizarea personalului de cercetare ştiinţifică din institutiile de învăţământ universitar se stabileşte în raport cu:

a) funcţia de cercetare;

b) calitatea activităţii de cercetare ştiinţifică, stabilită pe baza procedurii de evaluare anuală;

c) calitatea activităţii de inovare, transfer tehnologic, rezultatelor cultural artistice sau sportive

d) titlul ştiinţific;

e) vechimea recunoscută în cercetarea ştiinţifică de profil;

f) contribuţia adusă în procesul de învăţământ;

g) aportul financiar şi material rezultat din activitatea proprie;

h) condiţiile specifice în care îşi desfăşoară activitatea.

Art. 135

(1) Sporul de salariu prevăzut la art. 133 alin. (1) lit. f) şi la art. 134 lit. g) se atribuie personalului didactic şi de cercetare, care desfăşoară activităţi în condiţii de risc, potrivit legii şi contractului colectiv de muncă, fără a depăşi 30% din salariul de bază şi care face parte din acesta.

(2) Drepturile şi obligaţiile referitoare la siguranţa şi riscul în muncă, care revin personalului didactic, didactic auxiliar şi de cercetare, se stabilesc în cadrul contractelor colective de muncă dintre instituţiile de învăţământ superior şi sindicate sau reprezentanţii salariaţilor din instituţie, potrivit legii.

(3) Drepturile salariale provenite din cercetare ştiinţifică, proiectare, consultanţă, expertiză, invenţii, inovaţii, transfer tehnologic, rezultate cultural artistice sau sportive, precum şi din cumul sau plata cu ora, se defalcă, în vederea impozitării, pe lunile la care se referă, şi se impozitează distinct pentru fiecare activitate, separat de celelalte venituri.

Art. 136

(1) Personalul didactic din învăţământul superior, inclusiv cel prevăzut la art. 130 alin. (3) şi alin. (4), beneficiază de tranşele de vechime la salarizare, stabilite de lege, şi de două tranşe suplimentare care se acordă la 35 şi la peste 40 de ani de activitate în învăţământ.

(2) Coeficienţii de ierarhizare a salariilor de bază pe tranşe de vechime în învăţământ şi funcţii didactice sunt cei prevăzuţi de legislaţia în vigoare.

(3) Personalul didactic, didactic auxiliar şi cel de cercetare din învăţământul superior, beneficiază, la fiecare tranşă de vechime în învăţământul superior, de un spor de 5% din salariul de bază, pentru solicitare neuropsihică, pentru întregul an calendaristic. 

(4) Personalul didactic, didactic auxiliar şi cel de cercetare din învăţământul superior, care are titlul ştiinţific de doctor, este remunerat cu 20% în plus la salariul de bază. 

(5) Personalul didactic din învăţământul superior, inclusiv cel prevăzut la art. 130 alin. (3) şi alin. (4), cu performanţe deosebite în pregătirea studenţilor, sau cursanţilor, în inovare, transfer tehnologic, rezultate cultural artistice sau sportive didactică şi în cercetarea ştiinţifică, precum şi cu o vechime de peste 10 ani în învăţământ, poate beneficia de gradaţia de merit acordată prin concurs. Această gradaţie se acordă la 20% din numărul posturilor didactice existente la nivelul instituţiei de învăţământ universitar, autorizate sau acreditate, şi reprezintă 25% din salariul de bază al persoanei îndreptăţite. Gradaţia de merit se include în salariul de bază.

(6) Atribuirea gradaţiei de merit se face prin concurs, care cuprinde următoarele faze:

a) candidatul întocmeşte şi depune, la conducerea catedrei sau a departamentului, raportul de autoevaluare a activităţii desfăşurate, după un model stabilit de senatul universitar;

b) raportul de autoevaluare se supune dezbaterii catedrei sau departamentului, care formulează o apreciere sintetică asupra activităţii candidatului;

c) conducerea catedrei sau a departamentului înaintează consiliului facultăţii raportul de autoevaluare şi aprecierea sintetică; acesta analizează şi transmite senatului universitar lista candidaţilor recomandaţi, potrivit numărului de gradaţii de merit atribuite de către senat, facultăţii respective;

d) senatul universitar analizează recomandările consiliilor facultăţilor şi hotărăşte acordarea gradaţiilor de merit;

e) rectorul emite decizie de acordare a gradaţiei de merit.

(7) Gradaţia de merit se acordă pe o perioada de 4 ani. Personalul didactic care a beneficiat de gradaţia de merit poate participa din nou la concurs.

(8) Personalul didactic, didactic auxiliar, de cercetare şi de proiectare din învăţământul universitar poate beneficia de salariu de merit conform legii. Numărul salariilor de merit se calculeaza la totalul posturilor existente în instituţia de învăţământ universitar, potrivit legislaţiei în vigoare.

(9) Un cadru didactic nu poate beneficia simultan de gradaţie de merit şi de salariu de merit, în aceeaşi universitate.

(10) Personalul didactic cu o vechime neîntreruptă în învăţământul universitar de peste 5 ani beneficiază de un spor de stabilitate de 15% din salariul de bază, care face parte din acesta.

Art. 137

(1) Persoanele alese în funcţiile de conducere din învăţământul universitar beneficiază de indemnizaţie lunară de conducere, calculată în procente din salariul de bază al funcţiei de profesor universitar, pentru tranşa de vechime cuvenită, după cum urmează:

a) 20-30% pentru şef de catedră;

b) 25-30% pentru director de departament;

c) 20-30% pentru cancelarul facultăţii;

d) 30-35% pentru prodecan;

e) 35-40% pentru decan;

f) 30-40% pentru cancelarul general al universităţii;

g) 40-45% pentru prorector;

h) 45-50% pentru rector.

(2) Stabilirea cuantumului indemnizaţiilor între limitele prevazute la alin. (1) se face în funcţie de specificul instituţiei de învăţământ universitar, de numărul posturilor didactice şi de numărul studenţilor. Criteriile de diferenţiere între instituţiile de învăţământ universitar, precum şi în interiorul acestora se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.

(4) Cadrele didactice încadrate ca funcţionari publici sau ca personal contractual, care deţin titlul ştiinţific de doctor, au dreptul la sporul de doctorat conform legii, indiferent dacă postul didactic este rezervat sau nu, în una din instituţiile de învăţământ superior.

Art. 138

Asistenţii universitari beneficiază de primă de instalare, o singură dată, la angajarea în învăţământ prin concurs, în primii 5 ani de la absolvirea studiilor. Cuantumul acestei prime se stabileşte la trei salarii la funcţia de încadrare. În cazul plecării din instituţia de învăţământ superior în următorii 3 ani, persoana respectivă este obligată să restituie întreaga sumă.

Art. 139

(1) Personalul didactic titular, cât şi cel asociat, pentru activităţile desfăşurate peste norma didactică maximă, poate fi salarizat prin plata cu ora sau prin cumul. Calculul pentru plata cu ora sau prin cumul se face la norma didactică prevăzută la art. 130, la nivelul postului, cu respectarea drepturilor de vechime a persoanei în cauză, la care se adaugă şi sporurile cuvenite. Drepturile salariale provenite din cumul sau din plata cu ora, drepturile băneşti cuvenite pentru invenţii şi inovaţii, activităţi productive sau de altă natură, desfăşurate în interesul învăţământului, se defalcă, în vederea impunerii, pe lunile la care se referă, şi se impozitează distinct pentru fiecare activitate, separat de celelalte venituri.

(2) Calculul salariului cuvenit pentru cumul se face, potrivit alin. (1), pe o durată de 12 luni din anul universitar.

(3) Cadrul didactic care efectuează ore din normele vacante, plătite prin cumul sau plata cu ora, se remunerează corespunzător gradului didacticaferent postului.

(4) Condiţiile pentru suplinirea colegială se stabilesc în Carta universitară, în condiţiile asigurării factorilor de menţinere şi creştere a calităţii învăţământului.

Art. 140

(1) Numărul posturilor pentru personalul didactic auxiliar se stabileşte de senatul universitar, în funcţie de bugetul şi specificul instituţiei, al facultăţii, al specializării, al departamentului şi al catedrei. Nomenclatorul general de funcţii didactice auxiliare din învăţământul universitar, precum şi nivelul studiilor cerute pentru aceste funcţii se elaborează de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, împreună cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.

(2) Angajarea personalului didactic auxiliar se face prin concurs organizat de catedră, de facultate sau de departament, potrivit legii.

(4)  Sarcinile personalului didactic auxiliar sunt stabilite în fişa individuală a postului, aprobată, după caz, de decan, de directorul departamentului sau de şeful catedrei, şi este anexă la contractul individual de muncă.

(5)  Criteriile de salarizare a personalului didactic auxiliar sunt stabilite de Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului, cu consultarea sindicatelor. Senatele universitare pot stabili salarii diferenţiate, cu o creştere de până la 40% din salariul de bază prevăzut pentru funcţia respectivă, în funcţie de specificul activităţii desfăşurate şi de calitatea acesteia, cu respectarea contractului colectiv de muncă la nivel de instituţie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITLUL II

DISTINCŢII ŞI PREMII

 

 
 

 

 

 

 


Art. 141

(1) Personalul didactic titular cu rezultate excelente în activitatea didactică, educativă şi ştiinţifică poate primi ordine, medalii, titluri şi premii, potrivit legii.

(2) Ordinele şi medaliile care pot fi conferite personalului didactic din învăţământul superior sunt:

a) Ordinul Alma Mater, clasele Comandor, Cavaler şi Ofiţer;

b) Medalia Membru de Onoare al Comunităţii Universitare; medalia se acordă cadrelor didactice pensionabile, cu activitate deosebită;

(3) Persoanelor distinse cu ordine sau medalii li se acordă unele drepturi, reglementate prin regulament de atribuire al acestor distincţii, elaborat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 142

În afara distincţiilor prevăzute la art. 141, ministrul educaţiei şi cercetării este împuternicit să acorde personalului didactic şi de cercetare din învăţământul superior, distincţii şi premii, în mod diferenţiat.

(1) Premiu de excelenţă pentru rezultate deosebite, constatate cu ocazia evaluărilor periodice externe, la un procent de maximum 10% din personalul instituţiei de învăţământ evaluate, reprezentând valoarea unui salariu cuvenit pe luna curentă, dar la valoarea maximă a coeficientului de ierarhizare.

(2) Diplomă de excelenţă se acordă cadrelor didactice pensionate sau pensionabile, cu activitate deosebită în învăţământ; diploma este însoţită de un premiu de 20% din suma salariilor de bază primite în ultimele 12 luni.

(3) Personalului didactic din învăţământul universitar i se poate acorda Diploma Titu Maiorescu, clasele I, II şi III, însoţită de un premiu în valoare de 25%, 20%, respectiv 15% din suma salariilor de bază primite în ultimele 12 luni.

(4) Bibliotecarilor din învăţământul universitar li se poate acorda Diploma Alexandru Rosetti, clasele I, II şi III, însoţită de un premiu în valoare de 25%, 20%, respectiv 15% din suma salariilor de bază primite în ultimele 12 luni.

Art. 143

Distincţiile şi premiile prevăzute la art. 142 din prezenta lege se acordă în baza unui regulament special elaborat, aprobat prin ordin al ministrul educaţiei şi cercetării.

 

 

 

 

 

 

 

TITLUL III

RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ ŞI MATERIALĂ A PERSONALULUI DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR, A PERSONALULUI DE CONDUCERE, DE ÎNDRUMARE ŞI DE CONTROL

 
 

 

 

 

 


Art. 144

Personalul didactic, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere, de monitorizare şi de evaluare din învăţământ, răspund disciplinar pentru neîndeplinirea  îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de muncă, precum şi pentru nerespectarea normelor de comportare impuse de interesul învăţământului şi prestigiului instituţiei.

Art. 145

Sancţiunile disciplinare, care se pot aplica personalului didactic, cercetătorilor ştiinţifici gradul I şi II şi personalului didactic auxiliar, în raport cu gravitatea abaterilor, sunt:

a) observaţie scrisă;

b) avertisment;

c) diminuarea salariului de bază, cumulat când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de îndrumare şi de control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni;

d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei funcţii de conducere, de monitorizare şi evaluare;

e) destituirea din funcţia de conducere;

f) desfacerea disciplinară a contractului de muncă.

Art. 146

Pentru personalul din Ministerul Educaţiei şi Cercetării, precum şi pentru cel din unităţile direct subordonate, care are calitatea de funcţionar public, propunerea de sancţionare şi metodologia de aplicare este cea prevăzută de legea specifică, în vigoare.

Art. 147

În instituţiile de învăţământ universitar, propunerea de sancţionare se face de către şeful de catedră, directorul de departament sau de unitatea de cercetare, de proiectare, microproducţie, de către decan sau rector, ori de către cel puţin 1/3 din numărul total al membrilor catedrei, ai departamentului ori ai structurilor de conducere.

Art. 148

(1) Sancţiunea disciplinară se aplică numai după efectuarea cercetării faptei sesizate în scris; audierea celui în cauză şi verificarea susţinerilor făcute de acesta, în apărarea sa, este obligatorie.

(2) Pentru cercetarea abaterilor săvârşite de personalul didactic, în fiecare instituţie de învăţământ superior se constituie, prin hotărâre a senatului universitar, Comisia de analiză a abaterilor disciplinare, alcătuită numai din profesori universitari, cercetători ştiinţifici gradul I şi 1-2 reprezentanţi ai sindicatelor legal constituite, cu o reputaţie ştiinţifică, socială şi morală ireproşabilă, pe durata mandatului senatului, potrivit metodologiei prevăzute în Carta universitară.

(3) Numărul membrilor Comisiei de analiză a abaterilor disciplinare, metodologia de lucru şi procedura de alegere se stabilesc prin Carta universitară, în limita a 5-11 membri.

(4) Când Comisia de analiză a abaterilor disciplinare analizează faptele unui membru al său, acesta nu poate lua parte la şedinţele comisiei, la întocmirea raportului sau la orice activitate desfăşurată de comisie în soluţionarea problemei respective. Dacă cel analizat, este propus pentru a fi sancţionat, trebuie făcută şi propunerea de înlocuire a sa din Comisie.

Art. 149

În cadrul cercetării abaterii prezumate se stabilesc faptele şi urmările acestora, împrejurările în care au fost săvârşite, existenţa sau inexistenţa vinovăţiei, precum şi orice alte date concludente. Refuzul celui cercetat de a se prezenta la audiere, deşi a fost înştiinţat în scris cu minimum 48 de ore înainte, precum şi de a da declaraţii scrise se constată prin proces-verbal şi nu împiedică finalizarea cercetării. Cadrul didactic cercetat are dreptul să cunoască toate actele cercetării şi să-şi producă probe în apărare.

Art. 150

Normele privind componenţa, organizarea şi funcţionarea, precum şi atribuţiile Comisiei de analiză a abaterilor disciplinare, se stabilesc prin regulament aprobat prin hotărâre a senatului universitar, care nu poate fi modificat după adoptare, decât numai din dispoziţii exprese ale legii.

Art. 151

(1) Cercetarea propunerii de sancţionare şi comunicarea deciziei se fac în termen de cel mult 30 de zile de la data constatării abaterii, consemnată la registratura generală a instituţiei de învăţământ superior. Persoanei nevinovate i se comunică în scris inexistenţa faptelor pentru care a fost cercetată.

(2) Persoanele sancţionate au dreptul de a contesta, în termen de 15 zile de la comunicare, decizia respectivă, la Senatul instituţiei de învăţământ superior.

(3) Dreptul persoanei sancţionate de a se adresa instanţelor judecătoreşti este garantat.

Art. 152

Sancţiunea se stabileşte, pe baza raportului comisiei de analiză a abaterilor disciplinare, de către biroul senatului şi se comunică în scris, confidenţial, prin decizia rectorului.

Art. 153

În cazul în care cel sancţionat nu a mai săvârşit abateri disciplinare în cursul unui an de la aplicarea sancţiunii, îmbunătăţindu-şi activitatea şi comportamentul, din proprie iniţiativă sau la cererea scrisă a persoanei sancţionate, autoritatea care a aplicat sancţiunea prevăzută la art. 145 lit. a)-d) poate dispune ridicarea şi radierea sancţiunii, făcându-se menţiunea corespunzătoare în statul personal de serviciu al celui în cauză.

 

Art. 154

Răspunderea materială a personalului didactic, didactic auxiliar şi cercetătorilor ştiinţifici gradul I şi II, se stabileşte potrivit legislaţiei muncii. Decizia de imputare, precum şi celelalte acte pentru recuperarea pagubelor şi a prejudiciilor se fac de către biroul senatului instituţiei de învăţământ superior al cărei salariat este cel în cauză, în afară de cazurile când, prin lege, se dispune altfel.

 

 

                            

 

 


DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 

 
 

 

 

 

 


Art. 155 – (1) Personalul didactic poate fi pensionat numai la data încheierii anului şcolar sau universitar.

(2) Pentru motive temeinice, pensionarea personalului didactic se poate face şi în timpul anului şcolar sau universitar, cu aprobarea Direcţiei Generale Judeţene pentru Învăţământ Preuniversitar, respectiv a senatului universitar.

(3) Personalul didactic şi didactic auxiliar poate fi pensionat la cerere, cu cel mult trei ani înainte de limita de vârstă cu păstrarea drepturilor prevăzute de lege.

(4) Personalul didactic pensionat poate fi reîncadrat cu contract individual de muncă pentru a desfăşura activităţi didactice, în conformitate cu prevederile legale.

 

Art. 156 – Personalul didactic de predare din învăţământul preuniversitar de stat cu gradul didactic I sau cu titlul ştiinţific de doctor, care dovedeşte competenţă profesională deosebită, poate fi menţinut, la cerere, ca titular în funcţia didactică, până la un an peste vârsta standard de pensionare, cu aprobarea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ exprimat în urma votului nominal deschis.

 

Art. 157 – (1) Antrenorii de la unităţile/instituţiile de învăţământ cu program sportiv suplimentar care au dobândit calitatea de titular în baza unor reglementări anterioare prezentei legi, dar nu îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de prezenta lege îşi păstrează drepturile dobândite timp de 7 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, perioadă în care trebuie să-şi completeze studiile.

(2) Până la completarea studiilor, personalul prevăzut la alineatul (1) va avea norma de predare - 24 de ore pe săptămână, în care sunt incluse şi competiţiile pentru antrenorii din cluburile sportive şcolare.

(3) Personalul didactic auxiliar care nu îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute la art. 39 îşi păstrează drepturile dobândite timp de 7 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, perioadă în care trebuie să-şi completeze studiile.

 

Art. 158 - (1) Eliminarea funcţiei de lector/şef de lucrări din statele de funcţii ale instituţiilor de învăţământ superior se va face în decurs de cel mult 4 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin promovarea potrivit legii, a titularilor acestor funcţii didactice pe funcţii superioare, posturi didactice obţinute prin transformarea funcţiilor pe care sunt titulari, prin ocuparea altor funcţii în condiţiile legii sau prin încetarea contractului de muncă cu instituţia respectivă de învăţământ superior.

(2) Personalul didactic care la intrarea în vigoare a prezentei legi ocupă funcţii de preparator universitar urmează ca în decurs de cel mult 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, să promoveze pe postul didactic de asistent universitar, obţinut prin transformarea postului de preparator universitar, după metodologia existentă la momentul respectiv. Cei care nu reuşesc să promoveze pe un post didactic superior, vor înceta activitatea de cadru didactic prin încetarea relaţiilor de muncă contractuale cu instituţia respectivă de învăţământ superior.

 

Art. 159 - Personalului didactic titular în învăţământ, i se rezervă postul în perioada în care frecventează, la cursurile de zi, o formă de învăţământ postuniversitar, cu aprobarea instituţiei unde este titular.

 

Art. 160 - Disciplina "Religie" poate fi predată numai de personal abilitat în baza protocoalelor încheiate între Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi cultele religioase recunoscute oficial de statul român.

 

Art. 161 - (1) Datele privind situaţia profesională a personalului didactic se consemnează într-un stat personal de serviciu. Statul personal de serviciu cuprinde date privind starea civilă, curriculum vitae, evoluţia profesională şi evaluările periodice. Statul personal de serviciu se actualizează, la solicitarea titularului sau a conducerii instituţiei ori a unităţii respective. Accesul la statul personal de serviciu este permis titularului şi conducătorului instituţiei sau al unităţii de învăţământ. În învăţământul preuniversitar, statul personal de serviciu poate fi consultat şi de personalul de monitorizare şi de control al inspectoratului şcolar şi al Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

(2) Statul personal de serviciu se păstrează după cum urmează:

a) la Ministerul Educaţiei şi Cercetării, pentru personalul de conducere din cadrul Direcţiei Generale Judeţene pentru Învăţământ Preuniversitar, directorul Casei Corpului Didactic, precum şi pentru personalul didactic de monitorizare şi evaluare din minister;

b) la Direcţiile Judeţene, pentru inspectorii şcolari, pentru directorii şi directorii adjuncţi ai unităţilor subordonate;

d) la unităţile de învăţământ, pentru personalul didactic şi personalul didactic auxiliar din aceste unităţi;

e) la instituţiile de învăţământ superior, pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din aceste instituţii.

 

Art. 162 - Personalul didactic asociat beneficiază de aceleaşi drepturi cu personalul didactic titular, corespunzător perioadei lucrate.

 

Art. 163 - (1) Persoanele angajate în învăţământ, provenite din alte sectoare de activitate, care fac dovada că au profesat în specialitatea înscrisă pe diploma de studii şi care ocupă un post didactic în această specialitate, beneficiază de vechimea în muncă, ca vechime recunoscută în învăţământ în vederea stabilirii drepturilor salariale.

(2) Cetăţenilor români care au lucrat în străinătate în învăţământ sau în cercetare, li se echivalează integral vechimea în învăţământ. Includerea perioadelor lucrate în străinătate ca vechime în muncă se va face conform legislaţiei muncii în vigoare, pe baza documentelor oficiale necesare.

(3) Pentru personalul didactic, care a fost salarizat din alte sectoare de activitate, reconstituirea vechimii în învăţământ se face pe baza evidenţelor instituţiilor de învăţământ unde a lucrat efectiv.

 

Art. 164 - Se recunosc ca vechime în învăţământ şi perioadele determinate de legislaţia pensiilor, în care personalul didactic, datorită unor cauze pe care nu le putea înlătura, precum boală, condamnări casate ulterior sau alte situaţii, a fost împiedicat să desfăşoare acele activităţi.

 

Art. 165 - Personalul didactic pensionat din învăţământ beneficiază de asistenţă medicală şi de acces în casele de odihnă şi în bazele de tratament ale cadrelor didactice în limita locurilor disponibile, stabilite prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, la propunerea organizaţiilor sindicale legal recunoscute din sistemul de învăţământ.

 

Art. 166 - În măsura în care prezentul statut nu dispune altfel, personalului didactic i se aplică celelalte dispoziţii din legislaţia muncii.

 

Art. 167 - Pentru instituţiile de învăţământ din domeniul apărării, informaţiilor, al ordinii publice şi siguranţei naţionale, prezenta lege dispune:

a) aplicarea prevederilor prezentei legi la specificul propriu, se face prin ordine, regulamente şi instrucţiuni proprii, care nu vor afecta conţinutul de fond al reglementărilor, ci după caz, metodologia şi alte aspecte privind forma de aplicare a conţinutului prezentelor reglementări;

b) personalul didactic militar şi civil se constituie din personalul didactic prevăzut în prezentul statut şi din corpul instructorilor militari;

c) personalul didactic militar are drepturile şi îndatoririle care decurg din prezenta lege şi din calitatea de cadru militar în activitate;

d) funcţiile didactice pentru corpul instructorilor militari, condiţiile care se cer pentru ocuparea acestora, normele didactice, competenţele şi responsabilităţile, se stabilesc prin instrucţiuni proprii;

e) conducerea instituţiilor de învăţământ se realizează de către comandanţi, care se numesc în funcţii conform reglementărilor interne. Comandanţii instituţiilor de învăţământ universitar din domeniul apărării, informaţiilor, al ordinii publice şi siguranţei naţionale îndeplinesc şi atribuţiile de rectori ai acestora;

f) perfecţionarea pregătirii personalului didactic se realizează conform prevederilor prezentului statut şi reglementărilor specifice proprii;

g) personalul didactic, inclusiv cel din corpul instructorilor militari, poate obţine definitivarea în învăţământ şi gradele didactice, în condiţiile stabilite de prezenta lege;

h) comandanţii (rectorii) instituţiilor de învăţământ superior din domeniul apărării, informaţiilor, al ordinii publice şi siguranţei naţionale participă ca membri de drept în Consiliul Naţional al Rectorilor.

 

Art. 168 - (1) Prezenta lege intră în vigoare la data începerii noului an de învăţământ după data publicării în Monitorul Oficial al României.

(2) La aceeaşi dată, Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei legi se abrogă.

În termen de cel mult 6 luni de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Ministerul Educaţiei şi Cercetării va elabora documentele legislative ce decurg din aplicarea legii, care, de asemenea, se vor publica în Monitorul Oficial al României.