PROPUNERI DE MODIFICARE LA STATUTUL FNS ALMA MATER

 

 

Nr.crt.

Articol vechi

Articol modificat

Observaţii

  1.  

III.12. Afilierea Federaţiei ALMA MATER la confederaţii sau organizaţii sindicale internaţionale se hotăreşte de către Congresul Naţional al Federaţiei ALMA MATER, prin vot deschis, cu majoritate simplă. În acelaşi mod se hotăreşte şi retragerea din organisme interne sau internaţionale, la care Federaţia ALMA MATER s-a afiliat.

III.12. Afilierea Federaţiei ALMA MATER la confederaţii sau organizaţii sindicale internaţionale se hotăreşte de către Consiliul Naţional de Conducere al Federaţiei ALMA MATER, prin vot deschis, cu majoritate simplă. În acelaşi mod se hotăreşte şi retragerea din organisme interne sau internaţionale, la care Federaţia ALMA MATER s-a afiliat.

Simplificarea procedurii de afiliere.

  1.  

IV.11. Biroul Executiv al Consiliului Naţional de Conducere se compune din : preşedinte, secretar general, 5 vicepreşedinţi şi 8 membri, aleşi de Congresul naţional.

1)                   Biroul Executiv se întruneşte în şedinţe de lucru ori de câte ori este nevoie şi asigură desfăşurarea activităţilor curente, răspunzând de activitatea sa în faţa Consiliului Naţional de Conducere şi a Congresului Naţional; el este statutar întrunit şi poate lua decizii în prezenţa a 2/3 din numărul membrilor săi. Deciziile se votează cu mai mult de jumătate din numărul membrilor prezenţi, iar în caz de balotaj prevalează opinia preşedintelui.

2)                   La pensionarea membrului BEX, locul acestuia devine vacant. Locul rămas vacant se completează cu candidatul cel mai bine plasat pe lista de la alegerile precedente.

IV.11. Biroul Executiv al Consiliului Naţional de Conducere se compune din : preşedinte, primvicepreşedinte, secretar general, 4 vicepreşedinţi şi 4 membri, aleşi de Congresul naţional.

1)                   Biroul Executiv se întruneşte în şedinţe de lucru ori de câte ori este nevoie şi asigură desfăşurarea activităţilor curente, răspunzând de activitatea sa în faţa Consiliului Naţional de Conducere şi a Congresului Naţional; el este statutar întrunit şi poate lua decizii în prezenţa a 2/3 din numărul membrilor săi. Deciziile se votează cu mai mult de jumătate din numărul membrilor prezenţi, iar în caz de balotaj prevalează opinia preşedintelui.

2)                   La pensionarea membrului BEX, locul acestuia devine vacant. Locul rămas vacant se completează la propunerea   BEX şi aprobarea CNC.

Se modifică componenta BEX pentru o mai buna activitate si eficienta.

  1.  

IV.12. Membrii BEX au următoarele atribuţii:

a)   Preşedintele: stabileşte responsabilităţile vicepreşedinţilor pe domenii de activitate, răspunde de activitatea membrilor permanenţi, reprezintă Federaţia în relaţiile internaţionale şi la nivel naţional confederal. Numeşte locţiitorul său din cei 5 vicepreşedinţi, numeşte Trezorierul Federaţiei Alma Mater şi răspunde solidar cu acesta de execuţia bugetară. Propune, în funcţie de necesităţi, 5-7 consilieri ai BEX cu acordul acestuia. Numeşte, la propunerea organizaţiilor sindicale dintr-un centru universitar sau mai multe, un vicepreşedinte delegat care reprezintă Federaţia Alma Mater în zona respectivă; aceştia au drept de vot deliberativ în şedinţele BEX la care participă.

b)   Secretarul general: răspunde de problemele organizatorice, ţine legătura cu organizaţiile din ţară membre ale federaţiei şi coordonează acţiunea profesională, reprezintă federaţia la nivel confederal, întocmeşte procesele - verbale ale BEX şi CNC, ţine evidenţa documentelor (intrări-ieşiri);

c)   Vicepreşedinţii: sunt responsabili cu următoarele domenii de activitate: 1) legislaţie şi Carta universitară; 2) social; 3) didactic universitar şi cercetare; 4) personal didactic auxiliar şi tehnic administrativ; 5) profesional şi salarizare.

 

IV.12. Membrii BEX au următoarele atribuţii:

a)   Preşedintele: stabileşte responsabilităţile vicepreşedinţilor pe domenii de activitate, răspunde de activitatea membrilor permanenţi, reprezintă Federaţia în relaţiile internaţionale şi la nivel naţional confederal, numeşte casierul Federaţiei Alma Mater şi răspunde solidar cu acesta de execuţia bugetară. În materie de execuţie bugetară preşedintele are drept de veto (?). Propune, în funcţie de necesităţi, 5-7 consilieri ai BEX cu acordul acestuia. Numeşte, la propunerea organizaţiilor sindicale dintr-un centru universitar sau mai multe, un vicepreşedinte delegat care reprezintă Federaţia Alma Mater în zona respectivă; aceştia au drept de vot deliberativ în şedinţele BEX la care participă.

b)   Primvice-preşedintele: înlocuieşte preşedintele, în toate atribuţiile sale, în cazul în care acesta nu poate să-şi exercite atribuţiile din motive de boală, suspendare, alte cauze naturale.  Reprezintă federaţia în Comisia de dialog social la nivel de minister la nivel de Parlament şi se ocupă de probleme legislaţie

c)   Secretarul general: răspunde de problemele organizatorice, ţine legătura cu organizaţiile din ţară membre ale federaţiei şi coordonează acţiunea profesională, reprezintă federaţia la nivel confederal, întocmeşte procesele - verbale ale BEX şi CNC, ţine evidenţa documentelor (intrări-ieşiri);

c)   Vicepreşedinţii: sunt responsabili cu următoarele domenii de activitate: 1) social; 2) didactic universitar şi cercetare; 3) personal didactic auxiliar şi tehnic administrativ; 4) profesional şi salarizare.

 

“Numeşte locţiitorul său din cei 5 vicepreşedinţi” se elimină fiind introdusă funcţia de primvice.

 

Se introduce dreptul de veto doar în ceea ce priveste executia bugetara, acesta aprobând prin semnatura proprie orice cheltuială.

 

Se elimină “5) profesional şi salarizare. 

 

  1.  

V.6. Nu pot fi alese în organele de conducere ale Federaţiei ALMA MATER persoane fizice care deţin funcţii de conducere, la nivel central, în partidele sau organizaţiile politice, membri ai Parlamentului, ai Guvernului, persoane care au funcţii de conducere în organele de stat sau administrativ-teritoriale, precum şi cele care ocupă funcţii de conducere în structurile Ministerului de resort  sau ale instituţiilor de învăţământ superior şi cercetare.

V.6. Nu pot fi alese în organele de conducere ale Federaţiei ALMA MATER persoane fizice care deţin funcţii de conducere, la nivel central, în partidele sau organizaţiile politice, membri ai Parlamentului, ai Guvernului, persoane care au funcţii de conducere în organele de stat sau administrativ-teritoriale, precum şi cele care ocupă funcţii de conducere în structurile Ministerului de resort  sau ale instituţiilor de învăţământ superior la nivel de decanat sau rectorat. În cazul institutelor de cercetare se consideră funcţii de conducere cele de la nivelul direcţiei.  

Se elimină “şi cercetare

 

Asteptăm comentariile si propunerile dumneavoastra !