STATUTUL

Federaţiei Naţionale Sindicale “ALMA MATER”

 

 

I. DISPOZIŢII GENERALE

 

          I.1. Federaţia Naţională Sindicală “ALMA MATER”, numită în continuare Federaţia ALMA MATER, este o organizaţie constituită la nivel naţional, prin liber consimţământ, din organizaţii de tip sindical, înfiinţate după 22 decembrie 1989 în universităţi, unităţi conexe şi institute de cercetare din România, care funcţionează ca persoană juridică de sine stătătoare, pe baza prevederilor prezentului statut.

          I.2. Federaţia ALMA MATER se constituie conform prevederilor Cartei Organizaţiei Internaţionale a Muncii, a Constituţiei României şi Legii 54/1991.

          I.3. Federaţia ALMA MATER se constituie pentru a realiza unitatea de acţiune, promovare şi apărare a drepturilor şi intereselor sindicatelor afiliate, în vederea îndeplinirii aspiraţiilor specifice.

          I.4. Federaţia ALMA MATER îşi organizează şi desfăşoară activitatea în conformitate cu următoarele principii:

a)   promovarea drepturilor fundamentale ale omului;

                   b) dreptul salariaţilor din învăţământul universitar şi cercetare de a se constitui în organizaţii sindicale de ramură, profesionale, teritoriale, ş.a.m.d., pentru a-şi apăra şi promova interesele legitime;

                   c) promovarea spiritului şi a relaţiilor de colaborare şi solidaritate naţională şi internaţională cu alte sindicate, pentru realizarea idealurilor de justiţie socială şi progres, în spiritul democraţiei şi al moralei creştine.

                  

II. OBIECTIVE ŞI ACŢIUNI

 

          II.1. Federaţia ALMA MATER activează în vederea  unirii tuturor categoriilor profesionale din învăţământul universitar şi cercetare din România, în sindicate libere, profesionale, de ramură în scopul  îndeplinirii aspiraţiilor lor pentru o viaţă decentă şi pentru condiţii de muncă civilizate.

          II.2. Federaţia ALMA MATER îşi propune să acţioneze pentru realizarea următoarelor obiective principale:

                   a) asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale membrilor săi la: muncă, la protecţie socială şi securitatea muncii, la odihnă şi asigurări sociale, ajutor în caz de şomaj, pensie, precum şi alte drepturi garantate de legislaţia în vigoare;

                   b) asigurarea unui loc de muncă pentru fiecare membru al său corespunzător cu nivelul de calificare şi competenţă profesională;

                   c) asigurarea condiţiilor adecvate pentru perfecţionare profesională sau calificare superioară, pentru toţi membrii săi;

                   d) promovarea liberei iniţiative, a libertăţii de exprimare şi asigurarea unităţii de acţiune a sindicatelor şi grupurilor de iniţiativă sindicală afiliate;

                   e) acţionarea prin toate mijloacele legale pentru perfecţionarea continuă a legislaţiei muncii, în concordanţă cu modificările ce pot intervenii în viaţa economică şi socială;

                   f) respectarea întocmai a prevederilor legale referitoare la ocrotirea şi garantarea muncii şi a drepturilor ce derivă din acestea;

                   g) statornicirea şi respectarea strictă a duratei zilei de muncă şi a normelor săptămânale prin alinierea legislaţiei României la prevederile internaţionale, corelate cu specificul şi condiţiile locului de muncă;

                   h) plata integrală a orelor de muncă efectuate peste programul de lucru obişnuit sau în zilele de repaus săptămânal, căt şi în timpul sărbătorilor legale conform legislaţiei în vigoare. Munca prestată peste program se va efectua numai cu acordul persoanei în cauză;

                   i) asigurarea protecţiei liderilor de sindicat şi delegaţilor sindicali, atât pe durata mandatului lor cât şi după expirarea acestuia;

                   j) asigurarea plăţii concediului anual de odihnă şi a concediului suplimentar corespunzător condiţiilor de lucru, pentru toţi membrii săi;

                   k) realizarea unei depline securităţi a muncii prin negocieri cu conducerea Ministerului de resort şi consiliile de administraţie ale unităţilor, ale căror sindicate sau grupuri de iniţiativă sindicală, sunt membre ale Federaţiei ALMA MATER, în scopul asigurării condiţiilor normale de muncă, a microclimatului în limitele admise de normele în vigoare, a combaterii poluării de orice natură, în special chimică şi radioactivă, a scoaterii imediat din funcţiune a maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor cu dispozitive generatoare de accidente şi pentru dotarea acestora cu dispozitive şi aparate de prevenire a accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale;

                   l) Federaţia ALMA MATER poate cere oficial Ministerului de resort, oprirea temporară sau definitivă a unei unităţi sau instalaţii aflate într-o instituţie de  învăţământ superior, dacă ea pune în pericol viaţa sau sănătatea lucrătorilor sau studenţilor sau poluează mediul înconjurător;

                   m) acordarea echipamentului de lucru şi de protecţie, a antidoturilor, materialelor igienico-sanitare precum şi a sporurilor de salariu şi concediu suplimentar de odihnă, personalului muncitor care îşi desfăşoară  activitatea în condiţii de muncă grele, nocive sau periculoase;

                   n) încadrarea unor sectoare lucrative în grupe de muncă specifice corespunzătoare, ţinând cont de complexitatea şi periculozitatea proceselor tehnologice sau a activităţilor profesionale, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

                   o) asigurarea unui raport favorabil între nivelul salariilor celor ce lucrează în învăţământul superior şi cercetare şi salariul mediu pe economie.

          II.3. Pentru realizarea scopului şi a obiectivelor asumate, Federaţia ALMA MATER va negocia  şi milita prin mijloacele specifice sindicatelor libere, prevăzute de legislaţia în vigoare. Activitatea Federaţiei ALMA MATER va cuprinde următoarele acţiuni:

                   a) sprijinirea propunerilor unor proiecte de legi, acte normative şi reglementări, referitoare la raporturile de muncă, drepturile şi îndatoririle salariaţilor, ce sunt în concordanţă cu reglementările internaţionale şi favorizează membrii de sindicat angajaţi în învăţământul superior, cercetare sau unităţi conexe;

                   b) interpelarea prin presă a Guvernul, Parlamentului, a membrilor acestora şi a altor organe centrale de stat, în cazul în care acţiunile acestora contravin sau afectează negativ interesele membrilor săi de sindicat;

                   c) tratative cu Guvernul, Ministerul de resort şi cu alte organe de stat, în cazul conflictelor de muncă, pentru soluţionarea acestora corespunzător cu drepturile legale şi statutare ale membrilor săi;

                   d) folosirea petiţiei, a mitingului, a demonstraţiei şi a grevei ca acţiuni de protest în lupta pentru apărarea intereselor membrilor săi şi pentru respectarea demnităţii şi drepturilor fundamentale ale omului;

                   e) sprijinirea sindicatelor afiliate în organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de protest, dacă acestea sunt justificate;

                   f) constituirea de grupuri de iniţiativă sindicală formate din persoane angajate în instituţiile de învăţământ superior, cercetare sau unităţi conexe, în care nu există sindicate afiliate la Federaţia ALMA MATER, ori din alte persoane care recunosc condiţiile prezentului statut. Aceste nuclee se subordonează Biroului Executiv, cu drept de reprezentare în structurile Federaţiei ALMA MATER, conform prezentului statut;

                   g) chemarea în faţa instanţelor judecătoreşti a persoanelor fizice sau juridice care se fac vinovate de încălcarea legislaţiei referitoare la dreptul muncii, dreptul sindical sau care încalcă contractul colectiv de muncă unic la nivel de ramură, contractul colectiv de muncă la nivel de instituţie sau contractul colectiv de muncă individual;

                   h) acordarea asistenţei juridice sindicatelor afiliate, în procesele acestora cu persoane fizice sau juridice, cauzate de conflicte de muncă;

                   i) medierea conflictelor apărute între sindicatele membre, între acestea şi Ministerul de resort sau alte organe ale puterii de stat şi administrative, între acestea şi alte sindicate neafiliate la Federaţia ALMA MATER;

                   j) adresarea de apeluri Organizaţiei Internaţionale a Muncii şi altor organizaţii sindicale internaţionale la care a aderat Federaţia ALMA MATER, în cazuri de afectare gravă a drepturilor membrilor săi, pentru sprijinirea acţiunilor sale; 

                   k) efectuarea în colaborare cu instituţii naţionale şi internaţionale de specialitate a unor studii şi analize privind evoluţia condiţiilor de muncă în învăţământ şi cercetare.

 

III. STRUCTURA ŞI PRINCIPIILE DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

 

          III.1. Federaţia ALMA MATER este o organizaţie sindicală naţională constituită prin asocierea liber consimţită a sindicatelor şi nucleelor de iniţiativă sindicală din învăţământul superior, cercetare şi a unităţilor conexe, şi se conduce după principiile democraţiei, ale moralei creştine şi ale parteneriatului social.      

III.2. Afilierea la Federaţia ALMA MATER se hotăreşte de către fiecare sindicat sau grup de iniţiativă sindicală în parte şi se face printr-o cerere de înscriere, în urma căreia hotărârea Federaţiei se comunică celor în cauză de către Biroul Executiv ALMA MATER. Fiecare sindicat sau nucleu de iniţiativă sindicală ce doreşte să se afilieze, va anexa la cererea de înscriere copia procesului - verbal al şedinţei prin care s-a hotărât afilierea, statutul propriu şi, după caz, hotărârea judecătorească privind dobândirea personalităţii juridice. Statutul organizaţiei care solicită afilierea trebuie să fie compatibil cu cel al Federaţiei ALMA MATER.

          III.3. Congresul Federaţiei ALMA MATER poate hotărî prin vot deschis, cu majoritate de cel puţin 2/3 din numărul mandatelor de reprezentare la Congres, excluderea unui sindicat membru. Iniţierea excluderii se  efectuează în urma unei petiţii formulată de oricare din sindicatele afiliate şi adresate Consiliului Naţional de Conducere cu cel puţin 45 de zile înainte de Congres, având ca bază acţiuni ale acelui sindicat, care contravin articolelor prezentului statut sau care încalcă principiile deontologiei universitare. Excluderea unui sindicat membru poate fi hotărâtă cu majoritate simplă de voturi, de către Consiliul Naţional de Conducere al Federaţiei ALMA MATER în cazul neachitării cotizaţiei timp de şase luni de către acel sindicat.

          III.4. Contestaţia excluderii se poate face de către organizaţia vizată, prin reprezentantul său legal, în termen de 30 de zile de la primirea comunicării scrise, la Tribunalul Municipiului Bucureşti.

          III.5. Principiile fundamentale de organizare şi funcţionare ale Federaţiei ALMA MATER fiind democraţia, morala creştină, autonomia şi independenţa sindicatelor membre, asigură:

                   a) drepturi egale pentru toate sindicatele membre;

                   b) dreptul fiecărui sindicat afiliat de a hotărî liber şi oricând dacă rămâne sau se retrage din componenţa Federaţiei ALMA MATER;

                   c) toate sindicatele afiliate Federaţiei ALMA MATER îşi organizează şi desfăşoară activitatea pe baza statutelor proprii, adoptate de organele lor de conducere.

          III.6. Activitatea Federaţiei ALMA MATER se bazează pe principiile autonomiei, democraţiei şi solidarităţii dintre sindicate.

          III.7. a) Alegerea în componenţa Biroului Executiv al Federaţiei ALMA MATER este posibilă pentru orice membru cu condiţia depunerii candidaturii cu cel puţin 30 de zile înaite de alegeri.

                   b) Candidatura se depune la secretariatul Biroului Executiv în funcţie, acesta având obligaţia de a o aduce la cunoştinţa sindicatelor în maximum 7 zile.

                   c) Candidatul trebuie să-şi depună şi un scurt memoriu de activitate profesională şi sindicală care, de asemenea, va fi adus la cunoştinţa sindicatelor.

          III.8. Sindicatele afiliate, care adoptă hotărârile organelor de conducere ale Federaţiei ALMA MATER, vor considera aceste hotărâri ca fiind propria lor opţiune şi vor acţiona pentru înfăptuirea lor.

          III.9. Sindicatele afiliate Federaţiei ALMA MATER care nu acceptă anumite hotărâri ale organelor de conducere ale acesteia, cu excepţia obligaţiilor financiare, nu sunt obligate să le îndeplinească, dar se vor abţine de la orice acţiuni destinate să împiedice înfăptuirea acestora de către sindicatele care le-au adoptat. Aceste sindicate vor aduce la cunoştinţa conducerii Federaţiei ALMA MATER hotărârile proprii.

          III.10. Hotărârile organelor de conducere ale Federaţiei ALMA MATER se adoptă prin vot deschis, cu majoritate simplă, exceptând cazurile prevăzute de statut.

          III.11. Federaţia ALMA MATER va participa prin reprezentanţii săi la elaborarea şi avizarea planurilor legate de dezvoltarea învăţământului superior şi a cercetării, a planurilor de reparaţii, modernizări şi a altor programe de perspectivă, elaborate la nivel naţional, ce interesează şi influenţează activitatea unităţilor de învăţământ superior şi cercetare sau a unităţilor conexe, şi implicit a salariaţilor membrii ai sindicatelor componente ale Federaţiei ALMA MATER.

          III.12. Federaţia ALMA MATER este organizată teritorial astfel încât sindicatele din acelaşi centru universitar şi împrejurimi să constituie uniuni sindicale, convenţii sau filiale ale centrelor universitare mari.

          III.13. Afilierea Federaţiei ALMA MATER la confederaţii sau organizaţii sindicale internaţionale se hotăreşte de către Congresul Naţional al Federaţiei ALMA MATER, prin vot deschis, cu majoritate simplă. În acelaşi mod se hotăreşte şi retragerea din organisme interne sau internaţionale, la care Federaţia ALMA MATER s-a afiliat.

         

 

IV. ORGANELE DE CONDUCERE ŞI CONTROL ALE

FEDERAŢIEI ALMA MATER

 

          IV.1. Organele de conducere ale Federaţiei ALMA MATER sunt:

                   - Congresul Naţional;

                   - Consiliul Naţional de Conducere, numit în continuare CNC;

                   - Biroul Executiv al Consiliului Naţional de Conducere, numit în continuare BEX.

          IV.2. Organul superior de conducere al Federaţiei ALMA MATER este Congresul Naţional.

          IV.3. Congresul Naţional al Federaţiei ALMA MATER se întruneşte în sesiuni ordinare la 4 ani sau extraordinare la cererea CNC, fiind constituit din membrii Biroului Executiv şi din delegaţi aleşi de sindicatele afiliate, potrivit statutelor acestora, după norme de reprezentare, stabilite de CNC al Federaţiei ALMA MATER. Congresul Naţional este statutar întrunit în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul total de mandate. Norma de reprezentare poate fi de un mandat la fiecare 50 membri, plus un mandat pentru restul cuprins între 25-50, şi un mandat de fiecare sindicat cu mai puţin de 50 de membri.

          IV.4. Congresul Naţional are următoarele atribuţii:

                   a) analizează activitatea Federaţiei ALMA MATER şi a organelor de conducere şi stabileşte, prin hotărâri şi rezoluţii, orientări generale şi recomandări cu privire la obiectivele principale ale activităţii din perioada următoare;

                   b) aprobă statutul Federaţiei ALMA MATER, abrogă sau modifică prevederile acestuia;

                   c) se pronunţă asupra activităţii organelor de conducere ale Federaţiei ALMA MATER;

                   d) dezbate şi se pronunţă asupra rapoartelor şi informărilor prezentate de Biroul Executiv şi Comisia de Cenzori;

                   e) alege prin vot individual şi secret preşedintele, secretarul general, vicepreşedinţii, membrii şi Comisia de cenzori;

                   f) aprobă bugetul şi execuţia bugetară, precum şi planul de venituri şi cheltuieli pentru perioada următoare;

                   g) examinează şi se pronunţă asupra oportunităţii de afiliere a Federaţiei ALMA MATER la alte organizaţii sindicale naţionale sau internaţionale;

                   h) se pronunţă asupra cererilor de afiliere la Federaţia ALMA MATER şi a propunerilor de excludere din federaţie;

                   i) stabileşte problemele de importanţă deosebită pe care Biroul Executiv urmează să le rezolve cu Preşedinţia, Parlamentul, Guvernul, ministerele sau alte organe centrale de stat;

                   j) înscrie pe ordinea de zi şi rezolvă proiectele de rezoluţie şi moţiunile, întâmpinările şi interpelările prezentate de sindicatele afiliate;

                   k) revocă pe motive bine întemeiate şi pe bază de probe, mandatul oricăruia din membrii CNC şi validează noile candidaturi.

          IV.5. CNC al Federaţiei ALMA MATER îndeplineşte, între congresele naţionale, pe toată perioada mandatului, funcţia de conducere a federaţiei. CNC este format din câte un reprezentant ales din conducerile sindicatelor afiliate şi din membrii Biroului Executiv . CNC se va convoca de către Biroul Executiv cu cel puţin 15 zile înaintea datei anunţate.

          IV.6. CNC este statutar întrunit cu prezenţa a jumătate plus unu din numărul membrilor săi.

          IV.7. CNC are următoarele atribuţii:

                   a) organizează activitatea pentru înfăptuirea scopurilor şi obiectivelor principale ale Federaţiei ALMA MATER şi pentru desfăşurarea practică a acţiunilor prevăzute în programul de activitate adoptat de Congresul Naţional;

                   b) adoptă hotărâri şi măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii Federaţiei ALMA MATER, pentru reglementarea şi rezolvarea unor probleme de interes general. Fiecare membru al CNC are dreptul la un singur vot şi validarea hotărârilor se face prin vot deschis, cu majoritate simplă;

                   c) analizează rapoartele membrilor săi privind activitatea desfăşurată şi hotăreşte asupra acestora;

                   d) execută bugetul de venituri şi cheltuieli al Federaţiei ALMA MATER;

                   e) convoacă Congresul Naţional în sesiuni ordinare şi, în cazuri de excepţie, în sesiuni extraordinare;

                    f) stabileşte şi comunică locul şi data organizării, ordinea de zi şi durata Congresului Naţional, cu cel puţin 30 de zile înainte.

          IV.8. Membrii CNC ai Federaţiei ALMA MATER răspund în faţa organului de conducere din care fac parte şi a acelora care i-au ales, pentru îndeplinirea obligaţiilor ce le revin. Aceştia au datoria să acţioneze pentru aplicarea hotărârilor adoptate de Congresul Naţional al Federaţiei ALMA MATER, să ia parte la acţiunile  sindicatelor membre, să aducă operativ în atenţia conducerii federaţiei problemele de muncă şi de viaţă ce se ivesc în institutele de învăţământ superior şi cercetare sau unităţi conexe şi să insiste pentru adoptarea măsurilor ce se impun.

          IV.9. CNC al Federaţiei ALMA MATER se întruneşte trimestrial în şedinţe de lucru, sau de câte ori este necesar.

          IV.10. În funcţie de necesităţi, CNC al Federaţiei ALMA MATER poate constitui comisii de lucru, poate desfiinţa sau comasa pe cele existente. Comisiile, ca organisme de lucru, pot cuprinde şi personal de specialitate, cu pregătire corespunzătoare, angajat conform legislaţiei în vigoare. Ele vor funcţiona pe bază de regulamente aprobate de CNC al Federaţiei ALMA MATER.

          IV.11. Biroul Executiv al Consiliului de Conducere se compune din membri permanenţi şi membri.

1)                   Membri permanenţi sunt: preşedintele, secretarul general şi 5 vicepreşedinţi, aleşi de Congresul Naţional.

2)                   Membri, în număr de 8, sunt aleşi de Congresul Naţional, prezenţa lor la şedinţele BEX fiind însă facultativă.

3)                   Biroul Executiv se întruneşte în şedinţe de lucru ori de câte ori este nevoie şi asigură desfăşurarea activităţilor curente, răspunzând de activitatea sa în faţa Consiliului Naţional de Conducere şi a Congresului Naţional; el este statutar întrunit şi poate lua decizii în prezenţa a 2/3 din numărul membrilor săi permanenţi. Deciziile se votează cu mai mult de jumătate din numărul membrilor prezenţi, iar în caz de balotaj prevalează opinia preşedintelui.

          IV.12. Membrii BEX au următoarele atribuţii:

a)   Preşedintele: stabileşte responsabilităţile vicepreşedinţilor pe domenii de activitate, răspunde de activitatea membrilor permanenţi, reprezintă Federaţia în relaţiile internaţionale şi la nivel naţional confederal. Numeşte locţiitorul său din cei 5 vicepreşedinţi, numeşte Trezorierul Federaţiei Alma Mater şi răspunde solidar cu acesta de execuţia bugetară. Propune, în funcţie de necesităţi, 5-7 consilieri ai BEX cu acordul acestuia. Numeşte, la propunerea organizaţiilor sindicale dintr-un centru universitar sau mai multe, un vicepreşedinte delegat care reprezintă Federaţia Alma Mater în zona respectivă; aceştia au drept de vot deliberativ în şedinţele BEX la care participă.

b)   Secretarul general: răspunde de problemele organizatorice, ţine legătura cu organizaţiile din ţară membre ale federaţiei şi coordonează acţiunea profesională, reprezintă federaţia la nivel confederal, întocmeşte procesele - verbale ale BEX şi CNC, ţine evidenţa documentelor (intrări-ieşiri);

c)   Vicepreşedinţii: sunt responsabili cu următoarele domenii de activitate: 1) legislaţie şi Carta universitară; 2) social; 3) didactic universitar şi cercetare; 4) personal didactic auxiliar şi tehnic administrativ; 5) profesional şi salarizare.

          IV.13. Biroul Executiv are următoarele atribuţii:

                   a) examinează şi definitivează materialele care urmează să fie supuse aprobării CNC;

                   b) aprobă deplasarea în ţară a reprezentanţilor Federaţiei ALMA MATER;

                   c) participă sau desemnează delegaţi la comisiile mixte ale Ministerului de resort, ale Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale sau ale Guvernului, precum şi la oricare alte foruri în care se dezbat probleme privind învăţământul superior şi cercetarea;

                   d) primeşte depuneri de candidaturi, opţional pe funcţii, şi propuneri din partea sindicatelor afiliate, pentru viitorul Birou Executiv, fiind obligat să le aducă la cunoştinţa sindicatelor afiliate, însoţite de un curriculum vitae al candidatului;

                   e) reprezintă Federaţia ALMA MATER în relaţiile cu Ministerul de resort, cu alte ministere sau cu Guvernul, precum şi în relaţiile cu alte organizaţii sindicale sau neguvernamentale, din ţară sau străinătate, sau cu Organizaţia Internaţională a Muncii;

                   f) aprobă acordarea unor indemnizaţii speciale sau deplasarea în străinătate în interesul Federaţiei, a unor reprezentanţi ai acesteia, cu decontarea cheltuielilor respective în limita bugetului aprobat;

          IV.14. Preşedintele sau 1/3 din membrii Biroului Executiv pot propune CNC eliberarea din funcţie a oricărui membru permanent din Biroul Executiv care nu-şi îndeplineşte atribuţiile. Decizia este luată prin vot secret cu majoritate absolută a membrilor permanenţi ai Biroului Executiv.

          IV.15. Organul de control al Federaţiei ALMA MATER este Comisia de Cenzori. Ea este formată dintr-un preşedinte şi doi membri şi va fi aleasă de Congresul Naţional. Atribuţiile Comisiei de Cenzori se referă la:

                   - activitatea financiar - contabilă, execuţia bugetară şi modul în care sunt gestionate bunurile materiale ale Federaţiei ALMA MATER;

                   - modul în care sunt rezolvate reclamaţiile, cererile şi propunerile adresate CNC şi Congresului Naţional;

                   - analizează abaterile de la etica şi disciplina muncii şi disciplina statutară;

                   - prezentarea în CNC sau Congresul Naţional a anui raport anual de activitate;

 

 

V. ORGANIZAREA ALEGERILOR

 

          V.1. Alegerile se organizează din 4 în 4 ani şi se desfăşoară prin vot secret. Buletinele se completează individual de reprezentanţii mandataţi pentru numărul de mandate atribuite şi se depun în urne transparente.

          V.2. Congresul Naţional validează şi alege prin vot secret cu mai mult de jumătate din mandatele prezentate membrii Biroului Executiv în următoarea ordine: preşedintele, secretarul general, vicepreşedinţii şi membrii. Candidaţii nealeşi pe o funcţie pot candida în continuare pentru celelalte funcţii la care se organizează tur de scrutin.

          V.3. Congresul Naţional alege prin vot secret cu majoritate simplă Comisia de Cenzori în următoarea ordine: preşedintele, membrii.

          V.4. Supravegherea votării şi numărarea voturilor se face de o comisie formată din 3-5 membri aleşi prin vot deschis.

          V.5. Nu pot fi alese în organele de conducere ale Federaţiei ALMA MATER persoane fizice care deţin funcţii de conducere, la nivel central, în partidele sau organizaţiile politice, membri ai Parlamentului, ai Guvernului, persoane care au funcţii de conducere în organele de stat sau administrativ-teritoriale, precum şi cele care ocupă funcţii de conducere în structurile Ministerului de resort  sau ale instituţiilor de învăţământ superior şi cercetare.

          V.6. Nu pot fi alese în organele de conducere şi nici în organele reprezentative, persoane fizice care au deţinut până la data de 22 decembrie 1989, funcţii de conducere retribuite în vechile structuri organizatorice de sindicat, tineret şi partid comunist sau care au săvârşit acţiuni antidemocratice sau abuzuri.

 

 

 

 

VI. MIJLOACE DE PROTEST

 

          VI.1. Federaţia ALMA MATER are dreptul la mijloace de protest, conform legislaţiei în vigoare.

          VI.2. Greva japoneză (de avertizare) este hotărâtă de Biroul Executiv prin vot deschis, cu majoritatea a două treimi din numărul total de voturi. De asemenea, Biroul Executiv hotărăşte asupra datei declanşării GREVEI DE AVERTISMENT.

          VI.3. GREVA GENERALĂ este hotărâtă de CNC al Federaţiei ALMA MATER în sesiune extraordinară, prin vot deschis, cu majoritate de 2/3 din numărul membrilor prezenţi.

          VI.4. Negocierile asupra revendicărilor sunt de competenţa Biroului Executiv, care îşi va desemna reprezentanţii în acest sens.

          VI.5. Recurgerea la intimidări, ameninţări sau represalii împotriva membrilor de sindicat ai Federaţiei ALMA MATER, precum şi împiedicarea organelor de conducere ale acesteia de a lua decizii adecvate, îndreptăţeşte Federaţia să declare GREVĂ, sau să acţioneze în justiţie, conform legislaţiei în vigoare, persoanele care se fac vinovate de astfel de manifestări.

          VI.6. Federaţia ALMA MATER poate solicita organizaţiilor sindicale internaţionale sprijinul şi solidarizarea cu acţiunile sale revendicative.

          VI.7. Biroul Executiv hotărăşte declararea GREVEI DE SOLIDARITATE cu alte organizaţii sindicale naţionale sau internaţionale aflate în grevă, sau alte forme de protest specifice mişcării sindicale.

          VI.8. În timpul acţiunilor greviste, membrii de sindicat aflaţi în grevă pot primi ajutor de grevă din partea sindicatului din care fac parte, conform propriului statut. Consiliul Naţional de Conducere poate hotărî, în limita fondurilor disponibile, acordarea unor ajutoare financiare sindicatelor afiliate, aflate în grevă.

 

VII. PATRIMONIUL FEDERAŢIEI ALMA MATER

 

          VII.1. Patrimoniul Federaţiei ALMA MATER se constituie din bunuri materiale, disponibilităţi băneşti, drepturi de creanţă şi obligaţii.

          VII.2. Bunurile materiale cuprind bunuri imobile şi mobile, care pot provenii din: 

                   - achiziţii proprii, înregistrate şi justificate conform legii;

                   - donaţii din ţară şi străinătate;

                   - alte surse legale.

          VII.3. Disponibilităţile băneşti pot proveni din:

                   - cotizaţia de 0,5% din salariul de referinţă sectorial/membru de sindicat; 

                   - donaţii din ţară şi străinătate;

                   - sume de bani provenite din activităţi ştiinţifice, culturale, economice, de odihnă, tratament, instruire, educaţie permanentă, etc.; contribuţii ale beneficiarilor acestora.

          VII.4. Drepturile de creanţă sunt constituite din:

                   - împrumuturi acordate altor organisme din fondurile aparţinând Federaţiei;

                   - titluri de valoare (acţiuni, obligaţiuni, etc.);

                   - drepturi băneşti izvorâte din lege, raporturi juridice şi fapte juridice.

          VII.5. Obligaţiile financiare cuprind totalitatea datoriilor pe care Federaţia le are faţă de creditori, conform legii.

          VII.6. Fondurile Federaţiei ALMA MATER se folosesc pentru dezvoltarea patrimoniului propriu, finanţarea activităţilor organizatorico-administrative, ajutor de grevă, cursuri de formare sindicală, studii şi cercetări socio-profesionale, seminarii, simpozioane, colocvii de parteneriat social, plăţi către confederaţii la care s-a afiliat, în conformitate cu bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat de Congresul Naţional.

        VII.7. Sindicatele membre precum şi membrii acestora, care sunt excluse sau se retrag din Federaţia ALMA MATER, nu au nici un drept asupra patrimoniului Federaţiei ALMA MATER.

 

VIII. DISPOZIŢII FINALE

 

          VIII.1. Federaţia ALMA MATER este persoană juridică, constituită la nivel naţional, are siglă, ştampilă şi alte însemne proprii aprobate de Congresul Naţional.

          VIII.2. Federaţia ALMA MATER are dreptul de a avea organ propriu de informaţie şi opinie, precum şi de a gestiona toate veniturile provenite din această activitate.

          VIII.3. Orice modificare sau completare la prezentul statut, după aprobarea acestuia, se face numai în Congresul Naţional, cu acordul a 2/3 din numărul mandatelor prezentate.

          VIII.4. Prezentul statut va fi revăzut şi adaptat în conformitate cu legile României, pe măsura adoptării acestora.

          VIII.5. Sediul Federaţiei ALMA MATER este în:

Bucureşti, B-dul. Schitu Măgureanu nr.1, et.5, sect.5, cod 70626

Fax: 312.25.97; Telefon: 312.29.57.